Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. Junglejason386--126 (i:0, k:126)-26 (i: 0, k: 1)-
2. Loc123--123 (i:0, k:123)---
3. James La Roche2141--118 (i:29, k:47)12 (i: 0)197 (i: 0, k: 15)-
4. Mats Petersson180028-117 (i:5, k:19)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
5. Yong Teng Goh2208205-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
6. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
7. Matthew Schauer1684038-112 (i:28, k:76)-1622 (i: 59, k: 40)1
8. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
9. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
10. Dmitry Apanaskevich50639-99 (i:17, k:40)---
11. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
12. Karsten Schönherr 23314-93 (i:0, k:53)---
13. Heok Hee Ng14020842190 (i:0, k:90)--55
14. Martin Swanston1869-90 (i:4, k:13)1 (i: 0)--
15. Cook, Joe123--89 (i:12, k:13)9 (i: 4)--
16. angerygrover460--89 (i:0, k:86)10 (i: 1)35 (i: 0, k: 1)-
17. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
18. Gulper100--88 (i:0, k:88)6 (i: 0)--
19. protopterus85--85 (i:0, k:85)---
20. Ian Fuller4193284683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
21. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
22. Julian Dignall3207490024482 (i:0, k:5)13 (i: 6)192 (i: 5, k: 7)186
23. Yann Fulliquet4660288-80 (i:0, k:26)-90 (i: 3, k: 2)8
24. Petteri Palviainen12601031080 (i:35, k:38)6 (i: 3)--
25. Eric Thomas1206234-80 (i:41, k:45)29 (i: 13)1133 (i: 81, k: 22)2
26. Benjamin Lee K Y5789571-79 (i:0, k:77)---
27. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
28. Jacqueline Bennett-Leaver511358-73 (i:0, k:30)-416 (i: 1, k: 10)3
29. Lars Jamne12302179-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
30. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
31. CharlieM97312--72 (i:0, k:47)-724 (i: 3, k: 15)-
32. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
33. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
34. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
35. Andrew Hudson3478--68 (i:0, k:37)-341 (i: 0, k: 23)-
36. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
37. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
38. Koen220--66 (i:31, k:63)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
39. Dave Rinaldo2215215-65 (i:0, k:46)---
40. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
41. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
42. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
43. DHarris62--62 (i:0, k:61)---
44. WadeNCreeks74--62 (i:0, k:56)6 (i: 0)--
45. Balaji Vijaykrishnan1770117460 (i:0, k:60)--5
46. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
47. Daniel Silvén2104914-59 (i:0, k:57)-2085 (i: 64, k: 47)-
48. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
49. OlePaulsen2599--59 (i:0, k:0)-254 (i: 0, k: 16)-
50. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
51. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
52. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
53. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
54. dmfd033181--57 (i:21, k:48)1 (i: 1)--
55. Daniel Blom721-56 (i:0, k:26)3 (i: 0)--
56. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
57. mace57--56 (i:1, k:42)---
58. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
59. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
60. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
61. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
62. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
63. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
64. evojoey274--54 (i:0, k:22)-22 (i: 0, k: 3)-
65. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
66. Mexnotex1865--53 (i:0, k:53)1 (i: 0)181 (i: 0, k: 7)-
67. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
68. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
69. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
70. CodOnMyRod13291--51 (i:0, k:41)-1324 (i: 12, k: 29)-
71. Mathias2233--51 (i:0, k:37)1 (i: 0)218 (i: 0, k: 16)-
72. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
73. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
74. Jodi Lynn Wisneski66--50 (i:0, k:24)8 (i: 0)--
75. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
76. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
77. kim m49--49 (i:0, k:48)---
78. irshprncsk55--49 (i:0, k:20)3 (i: 0)--
79. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
80. slayer559062--49 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
81. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
82. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
83. rizla7555--47 (i:0, k:16)4 (i: 0)--
84. Deborah Claro Childress2498-46 (i:8, k:10)5 (i: 5)-1
85. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
86. parrot19742901--45 (i:6, k:16)5 (i: 0)284 (i: 5, k: 7)-
87. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
88. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
89. Redtailrob60--44 (i:16, k:27)---
90. gossei44--44 (i:0, k:12)---
91. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
92. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
93. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
94. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
95. tomr713--43 (i:0, k:7)-67 (i: 0, k: 5)-
96. john h554--43 (i:1, k:34)-51 (i: 1, k: 2)-
97. Tony4143143--43 (i:0, k:31)-10 (i: 0, k: 1)-
98. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
99. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
100. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
101. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
102. JamesStuddart502--42 (i:0, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
103. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
104. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
105. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
106. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
107. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
108. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
109. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
110. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
111. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
112. Kevin Boyle187--40 (i:0, k:35)8 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
113. amergim40--40 (i:0, k:40)---
114. matti2uude154--40 (i:0, k:8)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
115. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
116. MHS40--40 (i:0, k:40)---
117. Mistyotis46--40 (i:0, k:31)3 (i: 0)--
118. cory-ap240--40 (i:0, k:34)---
119. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
120. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
121. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
122. Yan39--39 (i:0, k:39)---
123. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
124. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
125. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
126. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
127. adelinoarrais81--39 (i:39, k:39)1 (i: 1)--
128. Mogl91--39 (i:0, k:38)26 (i: 0)--
129. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
130. Walter38--38 (i:0, k:21)---
131. Vierrollenfreak348--38 (i:0, k:31)-31 (i: 4, k: 1)-
132. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
133. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
134. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
135. Andy White833617-37 (i:19, k:31)-791 (i: 20, k: 18)2
136. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
137. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
138. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
139. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
140. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
141. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
142. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
143. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
144. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
145. Paul Molyneux-Berry37734-36 (i:14, k:15)12 (i: 9)365 (i: 29, k: 7)-
146. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
147. Kenneth Wong295--35 (i:0, k:30)-26 (i: 0, k: 1)-
148. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
149. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
150. D Stevens6523--35 (i:18, k:18)-647 (i: 61, k: 11)-
151. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
152. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
153. mcaquatic35--35 (i:0, k:35)---
154. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
155. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
156. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
157. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
158. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
159. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
160. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
161. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
162. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
163. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
164. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
165. lilu518--34 (i:12, k:21)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
166. Benny Hansen6966-34 (i:22, k:22)-58 (i: 0, k: 2)-
167. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
168. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
169. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
170. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
171. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
172. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
173. Aaron Lutz1195-33 (i:0, k:26)18 (i: 0)--
174. Christophe Girardet450243-32 (i:3, k:8)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
175. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
176. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
177. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
178. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
179. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
180. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
181. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
182. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
183. Goodeid608872--32 (i:0, k:9)-84 (i: 1, k: 2)-
184. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
185. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
186. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
187. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
188. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
189. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
190. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
191. thefredpit119--31 (i:11, k:18)3 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
192. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
193. Milan31--31 (i:0, k:27)---
194. gulogulo2363--31 (i:3, k:13)24 (i: 1)228 (i: 10, k: 5)-
195. Kevin Prahl470--31 (i:1, k:29)3 (i: 2)43 (i: 0, k: 1)-
196. Maxpedley31--31 (i:0, k:31)---
197. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
198. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
199. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
200. Donald30--30 (i:0, k:23)---
201. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
202. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
203. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
204. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
205. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
206. Coldhands52--30 (i:15, k:15)3 (i: 1)--
207. 4evercories562--30 (i:0, k:25)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
208. PaperDoves50--30 (i:16, k:21)2 (i: 0)--
209. Jamie Small16311-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
210. Kirk McKay67964-29 (i:10, k:10)---
211. Daniel Konn-Vetterlein90978-29 (i:0, k:28)--1
212. James M. Kitchen345920229 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
213. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
214. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
215. mikey29--29 (i:0, k:25)---
216. Troender29--29 (i:0, k:29)---
217. Clayton Anderson41--29 (i:5, k:6)3 (i: 1)--
218. francistrus326--29 (i:3, k:15)2 (i: 0)29 (i: 0, k: 3)-
219. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
220. Sam52--29 (i:4, k:9)9 (i: 1)--
221. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
222. Id1629--29 (i:0, k:21)---
223. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
224. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
225. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
226. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
227. syno-kev36--28 (i:0, k:7)3 (i: 2)--
228. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
229. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
230. Roland van Ouwerkerk18278-28 (i:25, k:25)16 (i: 2)166 (i: 0, k: 13)-
231. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
232. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
233. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
234. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
235. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
236. TheDoctor41--28 (i:4, k:11)4 (i: 1)--
237. msafdel45--28 (i:10, k:23)3 (i: 1)--
238. AMacLeod28--28 (i:0, k:28)---
239. Bas Pels391-27 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
240. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
241. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
242. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
243. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
244. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
245. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
246. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
247. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
248. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
249. FerocactusLatispinus34--27 (i:4, k:5)1 (i: 1)--
250. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
251. Atmichaels1493--27 (i:23, k:24)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
252. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
253. Long Barbels27--27 (i:0, k:17)---
254. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
255. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
256. jmw9751778--27 (i:1, k:20)-175 (i: 0, k: 8)-
257. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
258. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
259. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
260. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
261. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
262. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
263. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
264. d3n2608--26 (i:0, k:16)1 (i: 0)58 (i: 0, k: 2)-
265. jvision440--26 (i:0, k:6)2 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-
266. MChambers798--26 (i:12, k:21)-76 (i: 0, k: 6)-
267. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
268. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
269. los6626--26 (i:0, k:26)---
270. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
271. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
272. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
273. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
274. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
275. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
276. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
277. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
278. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
279. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
280. somename25--25 (i:0, k:25)---
281. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
282. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
283. N0body Of The Goat36--25 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
284. dav355--25 (i:0, k:0)-33 (i: 0, k: 1)-
285. milosz46--25 (i:21, k:22)---
286. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
287. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
288. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
289. Asset26--25 (i:1, k:25)---
290. catfishchaos49--25 (i:12, k:13)4 (i: 4)--
291. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
292. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
293. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
294. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
295. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
296. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
297. leej2426--24 (i:2, k:9)---
298. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
299. donishi24--24 (i:0, k:24)---
300. tijani24--24 (i:0, k:24)---