Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. James La Roche2141--118 (i:29, k:47)12 (i: 0)197 (i: 0, k: 15)-
2. Mats Petersson180128-117 (i:6, k:21)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
3. Yong Teng Goh2258210-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
4. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
5. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
6. Junglejason364--104 (i:0, k:104)-26 (i: 0, k: 1)-
7. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
8. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
9. Dmitry Apanaskevich50339-94 (i:19, k:39)---
10. Karsten Schönherr 22313-93 (i:0, k:53)---
11. Matthew Schauer1556838-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
12. Heok Hee Ng13890829190 (i:0, k:90)--55
13. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
14. Cool, Joe126--86 (i:18, k:19)9 (i: 4)--
15. protopterus84--84 (i:0, k:84)---
16. Ian Fuller4313296683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
17. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
18. Julian Dignall3145489124081 (i:2, k:13)16 (i: 9)192 (i: 5, k: 7)181
19. Martin Swanston1829-81 (i:9, k:17)1 (i: 0)--
20. Yann Fulliquet4670289-80 (i:0, k:26)-90 (i: 3, k: 2)8
21. Benjamin Lee K Y5789571-79 (i:0, k:77)---
22. Petteri Palviainen12581031078 (i:35, k:36)6 (i: 3)--
23. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
24. Lars Jamne12292178-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
25. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
26. Jacqueline Bennett-Leaver487144-71 (i:0, k:29)-416 (i: 1, k: 10)2
27. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
28. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
29. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
30. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
31. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
32. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
33. Dave Rinaldo1985192-65 (i:0, k:46)---
34. Koen218--65 (i:30, k:62)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
35. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
36. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
37. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
38. Balaji Vijaykrishnan1680118460 (i:0, k:60)--4
39. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
40. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
41. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
42. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
43. Daniel Silvén2013714-57 (i:0, k:55)-1994 (i: 63, k: 45)-
44. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
45. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
46. OlePaulsen1526--56 (i:0, k:37)-147 (i: 0, k: 5)-
47. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
48. mace57--56 (i:1, k:42)---
49. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
50. CharlieM97296--56 (i:0, k:43)-724 (i: 3, k: 15)-
51. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
52. Daniel Blom681-54 (i:0, k:26)2 (i: 0)--
53. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
54. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
55. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
56. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
57. DHarris54--54 (i:0, k:53)---
58. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
59. JamieH53--53 (i:0, k:48)---
60. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
61. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
62. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
63. Gulper53--51 (i:0, k:51)1 (i: 0)--
64. Eric Thomas697221-50 (i:27, k:30)17 (i: 11)644 (i: 48, k: 13)2
65. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
66. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
67. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
68. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
69. kim m49--49 (i:0, k:48)---
70. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
71. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
72. tomr718--48 (i:0, k:12)-67 (i: 0, k: 5)-
73. slayer559061--48 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
74. CodOnMyRod12328--48 (i:0, k:38)-1228 (i: 12, k: 27)-
75. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
76. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
77. D Stevens5458--46 (i:22, k:23)-539 (i: 53, k: 9)-
78. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
79. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
80. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
81. Redtailrob60--44 (i:16, k:29)---
82. gossei44--44 (i:0, k:15)---
83. evojoey194--44 (i:0, k:13)-15 (i: 0, k: 2)-
84. Deborah Claro Childress2368-43 (i:1, k:7)4 (i: 4)-1
85. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
86. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
87. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
88. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
89. Mathias1725--43 (i:0, k:29)1 (i: 0)168 (i: 0, k: 12)-
90. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
91. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
92. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
93. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
94. parrot19741817--42 (i:5, k:14)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
95. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
96. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
97. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
98. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
99. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
100. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
101. rizla7549--41 (i:0, k:18)4 (i: 0)--
102. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
103. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
104. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
105. amergim40--40 (i:0, k:40)---
106. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
107. MHS40--40 (i:0, k:40)---
108. Jodi Lynn Wisneski54--40 (i:0, k:25)7 (i: 0)--
109. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
110. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
111. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
112. Yan39--39 (i:0, k:39)---
113. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
114. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
115. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
116. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
117. adelinoarrais81--39 (i:39, k:39)1 (i: 1)--
118. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
119. Walter38--38 (i:0, k:21)---
120. matti2uude152--38 (i:0, k:15)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
121. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
122. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
123. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
124. Benny Hansen6116-38 (i:33, k:38)-48 (i: 0, k: 1)-
125. Andy White833617-37 (i:19, k:31)-791 (i: 19, k: 18)2
126. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
127. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
128. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
129. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
130. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
131. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
132. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
133. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
134. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
135. JamesStuddart497--36 (i:1, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
136. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
137. irshprncsk39--35 (i:0, k:15)2 (i: 0)--
138. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
139. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
140. Lakatu35--35 (i:0, k:35)---
141. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
142. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
143. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
144. john h546--35 (i:1, k:29)-51 (i: 1, k: 2)-
145. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
146. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
147. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
148. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
149. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
150. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
151. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
152. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
153. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
154. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
155. lilu522--34 (i:16, k:29)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
156. Paul Molyneux-Berry31254-34 (i:17, k:17)13 (i: 8)300 (i: 19, k: 6)-
157. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
158. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
159. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
160. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
161. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
162. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
163. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
164. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
165. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
166. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
167. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
168. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
169. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
170. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
171. mcaquatic32--32 (i:0, k:32)---
172. CoryCatfish121264--32 (i:0, k:27)16 (i: 0)--
173. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
174. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
175. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
176. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
177. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
178. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
179. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
180. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
181. Maxpedley31--31 (i:0, k:31)---
182. Christophe Girardet450143-30 (i:4, k:7)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
183. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
184. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
185. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
186. Donald30--30 (i:0, k:23)---
187. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
188. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
189. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
190. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
191. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
192. Coldhands53--30 (i:16, k:16)3 (i: 1)--
193. Jamie Small17312-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
194. Daniel Konn-Vetterlein84972-29 (i:0, k:28)--1
195. James M. Kitchen343919129 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
196. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
197. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
198. mikey29--29 (i:0, k:25)---
199. Troender29--29 (i:0, k:29)---
200. Clayton Anderson43--29 (i:7, k:8)3 (i: 1)--
201. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
202. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
203. Id1629--29 (i:0, k:21)---
204. Goodeid608869--29 (i:0, k:29)-84 (i: 1, k: 2)-
205. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
206. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
207. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
208. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
209. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
210. syno-kev36--28 (i:0, k:10)3 (i: 2)--
211. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
212. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
213. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
214. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
215. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
216. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
217. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
218. Allen Repashy381-28 (i:0, k:22)---
219. WadeNCreeks34--28 (i:0, k:28)3 (i: 0)--
220. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
221. Bas Pels391-27 (i:0, k:8)1 (i: 0)--
222. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
223. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
224. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
225. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
226. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
227. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
228. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
229. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
230. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
231. Sam44--27 (i:0, k:7)8 (i: 1)--
232. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
233. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
234. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
235. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
236. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
237. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
238. Kenneth Wong26--26 (i:0, k:22)---
239. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
240. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
241. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
242. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
243. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
244. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
245. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
246. los6626--26 (i:0, k:26)---
247. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
248. cory-ap226--26 (i:0, k:26)---
249. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
250. Kirk McKay67164-25 (i:6, k:6)---
251. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
252. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
253. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
254. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
255. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
256. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
257. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
258. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
259. somename25--25 (i:0, k:25)---
260. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
261. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
262. dav355--25 (i:0, k:8)-33 (i: 0, k: 1)-
263. milosz46--25 (i:21, k:22)---
264. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
265. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
266. Atmichaels1489--25 (i:21, k:22)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
267. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
268. Asset26--25 (i:1, k:25)---
269. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
270. TheDoctor34--25 (i:3, k:13)3 (i: 0)--
271. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
272. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
273. Vierrollenfreak334--24 (i:0, k:17)-31 (i: 4, k: 1)-
274. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
275. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
276. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
277. leej2426--24 (i:2, k:9)---
278. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
279. donishi24--24 (i:0, k:24)---
280. tijani24--24 (i:0, k:24)---
281. N0body Of The Goat35--24 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
282. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
283. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
284. Paul402--24 (i:0, k:24)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-
285. victoriaz24144--24 (i:0, k:22)-12 (i: 0, k: 1)-
286. Juiceyfish24--24 (i:0, k:24)---
287. Long Barbels24--24 (i:0, k:15)---
288. Jost798--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-
289. Jborley24--24 (i:0, k:24)---
290. Sabaji30--24 (i:0, k:24)3 (i: 0)--
291. TheNativeAquarist254--24 (i:9, k:21)4 (i: 3)21 (i: 0, k: 1)-
292. Bijn Bollaert31329-23 (i:0, k:13)---
293. Joyce Hickey36--23 (i:0, k:11)5 (i: 3)--
294. einstein-a-go-go23--23 (i:0, k:23)---
295. briggadane23--23 (i:0, k:20)---
296. kubastanik25--23 (i:0, k:23)1 (i: 0)--
297. Roland van Ouwerkerk1598-23 (i:22, k:22)16 (i: 2)--
298. apisto-nut23--23 (i:0, k:23)---
299. kiwiplymouth23--23 (i:0, k:23)---
300. royaldragoness27--23 (i:0, k:21)2 (i: 0)--