Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. Junglejason385--125 (i:0, k:125)-26 (i: 0, k: 1)-
2. James La Roche2141--118 (i:29, k:47)12 (i: 0)197 (i: 0, k: 15)-
3. Mats Petersson180028-117 (i:5, k:19)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
4. Yong Teng Goh2258210-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
5. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
6. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
7. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
8. Dmitry Apanaskevich50639-99 (i:17, k:40)---
9. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
10. Karsten Schönherr 23314-93 (i:0, k:53)---
11. Matthew Schauer1556838-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
12. Heok Hee Ng13940834190 (i:0, k:90)--55
13. Cook, Joe122--89 (i:11, k:15)9 (i: 4)--
14. Martin Swanston1849-88 (i:4, k:11)1 (i: 0)--
15. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
16. protopterus85--85 (i:0, k:85)---
17. Ian Fuller4303295683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
18. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
19. Julian Dignall3145489224082 (i:0, k:8)13 (i: 6)192 (i: 5, k: 7)181
20. Yann Fulliquet4660288-80 (i:0, k:26)-90 (i: 3, k: 2)8
21. Benjamin Lee K Y5779570-79 (i:0, k:77)---
22. Petteri Palviainen12581031078 (i:35, k:36)6 (i: 3)--
23. Gulper89--77 (i:0, k:77)6 (i: 0)--
24. Eric Thomas1110428-74 (i:40, k:43)29 (i: 12)1044 (i: 62, k: 21)2
25. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
26. Jacqueline Bennett-Leaver488345-73 (i:0, k:30)-416 (i: 1, k: 10)2
27. Lars Jamne12302179-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
28. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
29. CharlieM97312--72 (i:0, k:47)-724 (i: 3, k: 15)-
30. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
31. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
32. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
33. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
34. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
35. Koen220--66 (i:31, k:63)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
36. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
37. Dave Rinaldo1985192-65 (i:0, k:46)---
38. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
39. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
40. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
41. Balaji Vijaykrishnan1680118460 (i:0, k:60)--4
42. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
43. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
44. OlePaulsen2599--59 (i:0, k:0)-254 (i: 0, k: 16)-
45. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
46. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
47. DHarris58--58 (i:0, k:57)---
48. Daniel Silvén2013714-57 (i:0, k:55)-1994 (i: 63, k: 45)-
49. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
50. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
51. Daniel Blom721-56 (i:0, k:26)3 (i: 0)--
52. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
53. mace57--56 (i:1, k:42)---
54. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
55. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
56. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
57. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
58. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
59. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
60. evojoey274--54 (i:0, k:22)-22 (i: 0, k: 3)-
61. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
62. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
63. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
64. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
65. CodOnMyRod13291--51 (i:0, k:41)-1324 (i: 12, k: 29)-
66. Mathias2233--51 (i:0, k:37)1 (i: 0)218 (i: 0, k: 16)-
67. dmfd033178--51 (i:24, k:49)1 (i: 1)--
68. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
69. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
70. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
71. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
72. kim m49--49 (i:0, k:48)---
73. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
74. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
75. slayer559062--49 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
76. Mexnotex1051--49 (i:0, k:49)1 (i: 0)100 (i: 0, k: 3)-
77. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
78. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
79. Jodi Lynn Wisneski62--46 (i:0, k:24)8 (i: 0)--
80. rizla7554--46 (i:0, k:15)4 (i: 0)--
81. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
82. Deborah Claro Childress2418-44 (i:5, k:8)4 (i: 4)-1
83. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
84. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
85. Redtailrob60--44 (i:16, k:29)---
86. gossei44--44 (i:0, k:13)---
87. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
88. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
89. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
90. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
91. tomr713--43 (i:0, k:7)-67 (i: 0, k: 5)-
92. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
93. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
94. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
95. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
96. JamesStuddart502--42 (i:0, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
97. parrot19741817--42 (i:5, k:14)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
98. john h553--42 (i:1, k:33)-51 (i: 1, k: 2)-
99. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
100. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
101. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
102. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
103. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
104. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
105. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
106. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
107. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
108. amergim40--40 (i:0, k:40)---
109. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
110. MHS40--40 (i:0, k:40)---
111. Tony414340--40 (i:0, k:38)---
112. cory-ap240--40 (i:0, k:36)---
113. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
114. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
115. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
116. Yan39--39 (i:0, k:39)---
117. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
118. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
119. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
120. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
121. adelinoarrais81--39 (i:39, k:39)1 (i: 1)--
122. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
123. Walter38--38 (i:0, k:21)---
124. Vierrollenfreak348--38 (i:0, k:31)-31 (i: 4, k: 1)-
125. matti2uude152--38 (i:0, k:15)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
126. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
127. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
128. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
129. Andy White833617-37 (i:19, k:31)-791 (i: 20, k: 18)2
130. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
131. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
132. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
133. Mistyotis43--37 (i:0, k:28)3 (i: 0)--
134. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
135. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
136. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
137. irshprncsk40--36 (i:0, k:15)2 (i: 0)--
138. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
139. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
140. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
141. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
142. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
143. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
144. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
145. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
146. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
147. Paul Molyneux-Berry32154-35 (i:17, k:17)12 (i: 9)309 (i: 23, k: 6)-
148. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
149. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
150. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
151. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
152. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
153. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
154. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
155. D Stevens6481--34 (i:17, k:17)-643 (i: 54, k: 11)-
156. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
157. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
158. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
159. lilu518--34 (i:12, k:21)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
160. Benny Hansen6986-34 (i:24, k:24)-58 (i: 0, k: 2)-
161. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
162. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
163. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
164. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
165. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
166. mcaquatic33--33 (i:0, k:33)---
167. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
168. Aaron Lutz1195-33 (i:0, k:26)18 (i: 0)--
169. Christophe Girardet450343-32 (i:4, k:9)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
170. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
171. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
172. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
173. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
174. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
175. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
176. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
177. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
178. Goodeid608872--32 (i:0, k:9)-84 (i: 1, k: 2)-
179. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
180. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
181. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
182. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
183. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
184. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
185. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
186. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
187. Maxpedley31--31 (i:0, k:31)---
188. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
189. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
190. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
191. Donald30--30 (i:0, k:23)---
192. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
193. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
194. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
195. thefredpit124--30 (i:17, k:24)3 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
196. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
197. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
198. Coldhands53--30 (i:16, k:16)3 (i: 1)--
199. Jamie Small17312-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
200. Kirk McKay67964-29 (i:10, k:10)---
201. Daniel Konn-Vetterlein86974-29 (i:0, k:28)--1
202. James M. Kitchen345920229 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
203. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
204. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
205. mikey29--29 (i:0, k:25)---
206. Troender29--29 (i:0, k:29)---
207. Clayton Anderson41--29 (i:5, k:6)3 (i: 1)--
208. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
209. Sam50--29 (i:4, k:9)8 (i: 1)--
210. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
211. Id1629--29 (i:0, k:21)---
212. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
213. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
214. WadeNCreeks37--29 (i:0, k:28)4 (i: 0)--
215. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
216. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
217. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
218. syno-kev36--28 (i:0, k:7)3 (i: 2)--
219. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
220. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
221. Roland van Ouwerkerk18278-28 (i:25, k:25)16 (i: 2)166 (i: 0, k: 13)-
222. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
223. francistrus325--28 (i:3, k:14)2 (i: 0)29 (i: 0, k: 3)-
224. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
225. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
226. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
227. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
228. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
229. Bas Pels391-27 (i:0, k:7)1 (i: 0)--
230. Kenneth Wong27--27 (i:0, k:23)---
231. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
232. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
233. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
234. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
235. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
236. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
237. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
238. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
239. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
240. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
241. Atmichaels1493--27 (i:23, k:24)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
242. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
243. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
244. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
245. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
246. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
247. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
248. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
249. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
250. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
251. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
252. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
253. TheDoctor36--26 (i:3, k:10)3 (i: 1)--
254. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
255. gulogulo1947--26 (i:2, k:9)24 (i: 1)187 (i: 9, k: 4)-
256. los6626--26 (i:0, k:26)---
257. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
258. Kevin Prahl465--26 (i:1, k:24)3 (i: 2)43 (i: 0, k: 1)-
259. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
260. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
261. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
262. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
263. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
264. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
265. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
266. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
267. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
268. somename25--25 (i:0, k:25)---
269. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
270. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
271. N0body Of The Goat36--25 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
272. jvision439--25 (i:0, k:5)2 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-
273. dav355--25 (i:0, k:0)-33 (i: 0, k: 1)-
274. milosz46--25 (i:21, k:22)---
275. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
276. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
277. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
278. Asset26--25 (i:1, k:25)---
279. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
280. Long Barbels25--25 (i:0, k:16)---
281. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
282. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
283. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
284. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
285. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
286. leej2426--24 (i:2, k:9)---
287. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
288. donishi24--24 (i:0, k:24)---
289. tijani24--24 (i:0, k:24)---
290. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
291. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
292. Paul402--24 (i:0, k:24)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-
293. FerocactusLatispinus32--24 (i:5, k:5)1 (i: 1)--
294. victoriaz24144--24 (i:0, k:22)-12 (i: 0, k: 1)-
295. Juiceyfish24--24 (i:0, k:24)---
296. Jost798--24 (i:0, k:22)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-
297. Jborley24--24 (i:0, k:24)---
298. Sabaji30--24 (i:0, k:24)3 (i: 0)--
299. TheNativeAquarist254--24 (i:9, k:21)4 (i: 3)21 (i: 0, k: 1)-
300. Milan Tichavský25623-23 (i:1, k:14)1 (i: 0)--