Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. James La Roche1936--118 (i:36, k:59)21 (i: 0)174 (i: 0, k: 13)-
2. Mats Petersson180728-117 (i:12, k:30)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
3. Yong Teng Goh2258210-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
4. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
5. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
6. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
7. Junglejason358--98 (i:0, k:98)-26 (i: 0, k: 1)-
8. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
9. Karsten Schönherr20311-93 (i:0, k:53)---
10. Matthew Schauer1557839-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
11. Heok Hee Ng13440784190 (i:0, k:90)--55
12. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
13. Cool, Joe122--86 (i:14, k:19)9 (i: 4)--
14. Ian Fuller4313296683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
15. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
16. Julian Dignall3139288324081 (i:5, k:22)22 (i: 12)192 (i: 5, k: 7)181
17. Martin Swanston1829-81 (i:9, k:17)1 (i: 0)--
18. Yann Fulliquet4670289-80 (i:0, k:27)-90 (i: 3, k: 2)8
19. Benjamin Lee K Y5829575-79 (i:0, k:77)---
20. Petteri Palviainen12581031078 (i:35, k:36)6 (i: 3)--
21. Dmitry Apanaskevich48539-75 (i:20, k:39)---
22. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
23. Lars Jamne12292178-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
24. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
25. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
26. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
27. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
28. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
29. Jacqueline Bennett-Leaver467635-66 (i:0, k:24)-416 (i: 1, k: 10)1
30. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
31. Mark Allison129043-66 (i:50, k:66)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
32. Dave Rinaldo2005194-65 (i:0, k:46)---
33. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
34. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
35. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
36. Balaji Vijaykrishnan1490113-60 (i:0, k:60)--3
37. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
38. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
39. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
40. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
41. Koen210--58 (i:29, k:55)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
42. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
43. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
44. OlePaulsen1526--56 (i:0, k:37)-147 (i: 0, k: 5)-
45. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
46. mace57--56 (i:1, k:42)---
47. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
48. CharlieM97296--56 (i:0, k:43)-724 (i: 3, k: 15)-
49. Daniel Silvén1946514-55 (i:0, k:53)-1927 (i: 63, k: 43)-
50. Daniel Blom681-54 (i:0, k:26)2 (i: 0)--
51. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
52. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
53. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
54. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
55. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
56. JamieH53--53 (i:0, k:48)---
57. DHarris53--53 (i:0, k:52)---
58. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
59. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
60. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
61. Gulper53--51 (i:0, k:51)1 (i: 0)--
62. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
63. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
64. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
65. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
66. kim m49--49 (i:0, k:49)---
67. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
68. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
69. scandicman2623--49 (i:44, k:47)-253 (i: 4, k: 5)-
70. tomr718--48 (i:0, k:12)-67 (i: 0, k: 5)-
71. slayer559061--48 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
72. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
73. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
74. CodOnMyRod11867--47 (i:0, k:37)-1182 (i: 12, k: 26)-
75. D Stevens5436--46 (i:20, k:23)-537 (i: 40, k: 9)-
76. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
77. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
78. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
79. gossei44--44 (i:0, k:15)---
80. evojoey194--44 (i:0, k:13)-15 (i: 0, k: 2)-
81. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
82. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
83. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
84. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
85. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
86. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
87. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
88. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
89. Mathias1534--42 (i:0, k:29)1 (i: 0)149 (i: 0, k: 10)-
90. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
91. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
92. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
93. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
94. Redtailrob57--41 (i:16, k:26)---
95. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
96. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
97. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
98. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
99. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
100. amergim40--40 (i:0, k:40)---
101. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
102. MHS40--40 (i:0, k:40)---
103. Jodi Lynn Wisneski54--40 (i:0, k:25)7 (i: 0)--
104. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
105. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
106. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
107. Yan39--39 (i:0, k:39)---
108. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
109. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
110. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
111. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
112. rizla7547--39 (i:0, k:17)4 (i: 0)--
113. Eric Thomas694721-38 (i:24, k:24)13 (i: 9)644 (i: 47, k: 13)2
114. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
115. Walter38--38 (i:0, k:21)---
116. matti2uude152--38 (i:0, k:15)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
117. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
118. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
119. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
120. Benny Hansen6116-38 (i:33, k:38)-48 (i: 0, k: 1)-
121. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
122. Deborah Claro Childress2418-37 (i:12, k:15)4 (i: 4)-1
123. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
124. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
125. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
126. Andy White783517-36 (i:19, k:30)-741 (i: 18, k: 17)2
127. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
128. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
129. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
130. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
131. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
132. JamesStuddart497--36 (i:1, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
133. adelinoarrais75--36 (i:36, k:36)1 (i: 1)--
134. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
135. irshprncsk39--35 (i:0, k:15)2 (i: 0)--
136. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
137. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
138. Lakatu35--35 (i:0, k:35)---
139. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
140. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
141. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
142. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:34)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
143. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
144. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
145. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
146. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
147. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
148. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
149. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
150. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
151. lilu522--34 (i:16, k:29)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
152. parrot19741810--34 (i:6, k:19)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
153. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
154. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
155. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
156. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
157. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
158. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
159. Teresa Leigh-Healy1601--33 (i:9, k:9)8 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
160. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
161. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
162. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
163. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
164. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
165. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
166. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
167. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
168. Paul Molyneux-Berry26104-32 (i:18, k:18)11 (i: 8)249 (i: 16, k: 5)-
169. CoryCatfish121264--32 (i:0, k:27)16 (i: 0)--
170. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
171. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
172. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
173. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
174. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
175. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
176. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
177. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
178. Christophe Girardet450143-30 (i:4, k:7)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
179. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
180. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
181. Donald30--30 (i:0, k:23)---
182. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
183. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
184. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
185. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
186. mcaquatic30--30 (i:0, k:30)---
187. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
188. john h541--30 (i:1, k:24)-51 (i: 1, k: 2)-
189. Coldhands53--30 (i:16, k:16)3 (i: 1)--
190. Jamie Small17312-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
191. Daniel Konn-Vetterlein84972-29 (i:0, k:28)--1
192. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
193. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
194. mikey29--29 (i:0, k:25)---
195. Troender29--29 (i:0, k:29)---
196. Clayton Anderson43--29 (i:7, k:8)3 (i: 1)--
197. michele31--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
198. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
199. TheFishGuy43--29 (i:0, k:8)7 (i: 0)--
200. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
201. Id1629--29 (i:0, k:21)---
202. Goodeid608869--29 (i:0, k:29)-84 (i: 1, k: 2)-
203. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
204. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
205. James M. Kitchen341817128 (i:0, k:20)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
206. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
207. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
208. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
209. syno-kev36--28 (i:0, k:10)3 (i: 2)--
210. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
211. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
212. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
213. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
214. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
215. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
216. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
217. Allen Repashy381-28 (i:0, k:22)---
218. WadeNCreeks34--28 (i:0, k:28)3 (i: 0)--
219. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
220. Bas Pels391-27 (i:0, k:9)1 (i: 0)--
221. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
222. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
223. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
224. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
225. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
226. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
227. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
228. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
229. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
230. Sam44--27 (i:0, k:7)8 (i: 1)--
231. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
232. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
233. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
234. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
235. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
236. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
237. Kenneth Wong26--26 (i:0, k:22)---
238. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
239. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
240. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
241. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
242. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
243. chef26--26 (i:0, k:26)---
244. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
245. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
246. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
247. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
248. Kirk McKay67564-25 (i:10, k:10)---
249. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
250. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
251. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
252. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
253. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
254. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
255. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
256. somename25--25 (i:0, k:25)---
257. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
258. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
259. dav355--25 (i:0, k:8)-33 (i: 0, k: 1)-
260. milosz46--25 (i:21, k:22)---
261. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
262. Mitsuhiro Iwamoto1897143-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
263. Atmichaels1489--25 (i:21, k:22)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
264. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
265. Asset26--25 (i:1, k:25)---
266. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
267. TheDoctor36--25 (i:3, k:13)4 (i: 0)--
268. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
269. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
270. Vierrollenfreak334--24 (i:0, k:17)-31 (i: 4, k: 1)-
271. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
272. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
273. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
274. leej2426--24 (i:2, k:9)---
275. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
276. donishi24--24 (i:0, k:24)---
277. tijani24--24 (i:0, k:24)---
278. N0body Of The Goat35--24 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
279. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
280. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
281. victoriaz24146--24 (i:2, k:22)-12 (i: 0, k: 1)-
282. Juiceyfish24--24 (i:0, k:24)---
283. Long Barbels24--24 (i:0, k:16)---
284. Jost798--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-
285. Jborley24--24 (i:0, k:24)---
286. Sabaji30--24 (i:0, k:24)3 (i: 0)--
287. Bijn Bollaert31329-23 (i:0, k:13)---
288. Joyce Hickey36--23 (i:0, k:11)5 (i: 3)--
289. einstein-a-go-go23--23 (i:0, k:23)---
290. briggadane23--23 (i:0, k:20)---
291. kubastanik25--23 (i:0, k:23)1 (i: 0)--
292. Roland van Ouwerkerk1507-23 (i:22, k:22)16 (i: 3)--
293. apisto-nut23--23 (i:0, k:23)---
294. kiwiplymouth23--23 (i:0, k:23)---
295. royaldragoness27--23 (i:0, k:21)2 (i: 0)--
296. Neri249523--23 (i:0, k:23)---
297. aquaoahu23--23 (i:0, k:6)---
298. Lars97--23 (i:2, k:23)1 (i: 0)7 (i: 0, k: 1)-
299. Catfish freak39--23 (i:7, k:23)3 (i: 3)--
300. Paul401--23 (i:0, k:23)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-