Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. James La Roche2141--118 (i:29, k:47)12 (i: 0)197 (i: 0, k: 15)-
2. Mats Petersson180128-117 (i:6, k:21)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
3. Yong Teng Goh2258210-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
4. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
5. Junglejason366--106 (i:0, k:106)-26 (i: 0, k: 1)-
6. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
7. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
8. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
9. Dmitry Apanaskevich50439-95 (i:19, k:40)---
10. Karsten Schönherr 22313-93 (i:0, k:53)---
11. Matthew Schauer1556838-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
12. Heok Hee Ng13890829190 (i:0, k:90)--55
13. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
14. Cool, Joe126--86 (i:18, k:19)9 (i: 4)--
15. protopterus85--85 (i:0, k:85)---
16. Ian Fuller4313296683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
17. Martin Swanston1819-83 (i:6, k:12)1 (i: 0)--
18. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
19. Julian Dignall3144489124081 (i:1, k:10)13 (i: 6)192 (i: 5, k: 7)181
20. Yann Fulliquet4670289-80 (i:0, k:26)-90 (i: 3, k: 2)8
21. Benjamin Lee K Y5789571-79 (i:0, k:77)---
22. Petteri Palviainen12581031078 (i:35, k:36)6 (i: 3)--
23. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
24. Lars Jamne12302179-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
25. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
26. Jacqueline Bennett-Leaver487144-71 (i:0, k:29)-416 (i: 1, k: 10)2
27. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
28. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
29. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
30. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
31. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
32. Koen220--66 (i:31, k:63)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
33. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
34. Dave Rinaldo1985192-65 (i:0, k:46)---
35. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
36. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
37. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
38. Balaji Vijaykrishnan1680118460 (i:0, k:60)--4
39. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
40. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
41. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
42. Eric Thomas806824-58 (i:31, k:32)19 (i: 11)749 (i: 48, k: 15)2
43. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
44. Daniel Silvén2013714-57 (i:0, k:55)-1994 (i: 63, k: 45)-
45. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
46. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
47. OlePaulsen1526--56 (i:0, k:37)-147 (i: 0, k: 5)-
48. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
49. mace57--56 (i:1, k:42)---
50. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
51. CharlieM97296--56 (i:0, k:43)-724 (i: 3, k: 15)-
52. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
53. Daniel Blom681-54 (i:0, k:26)2 (i: 0)--
54. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
55. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
56. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
57. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
58. DHarris54--54 (i:0, k:53)---
59. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
60. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
61. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
62. Gulper64--52 (i:0, k:52)6 (i: 0)--
63. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
64. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
65. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
66. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
67. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
68. kim m49--49 (i:0, k:48)---
69. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
70. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
71. slayer559062--49 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
72. tomr718--48 (i:0, k:12)-67 (i: 0, k: 5)-
73. CodOnMyRod12328--48 (i:0, k:38)-1228 (i: 12, k: 27)-
74. Mathias1960--48 (i:0, k:34)1 (i: 0)191 (i: 0, k: 14)-
75. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
76. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
77. D Stevens5446--47 (i:19, k:19)-538 (i: 53, k: 9)-
78. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
79. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
80. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
81. Redtailrob60--44 (i:16, k:29)---
82. gossei44--44 (i:0, k:13)---
83. evojoey194--44 (i:0, k:13)-15 (i: 0, k: 2)-
84. Deborah Claro Childress2388-43 (i:1, k:7)5 (i: 4)-1
85. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
86. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
87. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
88. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
89. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
90. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
91. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
92. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
93. parrot19741817--42 (i:5, k:14)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
94. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
95. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
96. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
97. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
98. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
99. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
100. rizla7549--41 (i:0, k:18)4 (i: 0)--
101. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
102. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
103. dmfd033142--41 (i:1, k:41)---
104. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
105. amergim40--40 (i:0, k:40)---
106. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
107. MHS40--40 (i:0, k:40)---
108. Jodi Lynn Wisneski54--40 (i:0, k:25)7 (i: 0)--
109. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
110. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
111. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
112. Yan39--39 (i:0, k:39)---
113. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
114. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
115. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
116. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
117. adelinoarrais81--39 (i:39, k:39)1 (i: 1)--
118. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
119. Walter38--38 (i:0, k:21)---
120. matti2uude152--38 (i:0, k:15)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
121. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
122. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
123. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
124. Benny Hansen6116-38 (i:33, k:38)-48 (i: 0, k: 1)-
125. Andy White833617-37 (i:19, k:31)-791 (i: 20, k: 18)2
126. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
127. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
128. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
129. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
130. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
131. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
132. irshprncsk40--36 (i:0, k:15)2 (i: 0)--
133. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
134. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
135. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
136. JamesStuddart497--36 (i:1, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
137. Mexnotex358--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)32 (i: 0, k: 1)-
138. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
139. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
140. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
141. Lakatu35--35 (i:0, k:35)---
142. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
143. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
144. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
145. john h546--35 (i:1, k:29)-51 (i: 1, k: 2)-
146. Paul Molyneux-Berry32014-35 (i:17, k:17)10 (i: 9)308 (i: 22, k: 6)-
147. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
148. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
149. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
150. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
151. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
152. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
153. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
154. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
155. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
156. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
157. lilu522--34 (i:16, k:29)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
158. Mistyotis40--34 (i:0, k:25)3 (i: 0)--
159. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
160. Christophe Girardet450443-33 (i:4, k:10)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
161. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
162. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
163. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
164. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
165. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
166. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
167. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
168. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
169. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
170. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
171. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
172. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
173. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
174. mcaquatic32--32 (i:0, k:32)---
175. CoryCatfish121264--32 (i:0, k:27)16 (i: 0)--
176. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
177. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
178. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
179. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
180. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
181. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
182. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
183. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
184. Maxpedley31--31 (i:0, k:31)---
185. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
186. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
187. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
188. Donald30--30 (i:0, k:23)---
189. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
190. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
191. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
192. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
193. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
194. Coldhands53--30 (i:16, k:16)3 (i: 1)--
195. Jamie Small17312-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
196. Kirk McKay67964-29 (i:10, k:10)---
197. Daniel Konn-Vetterlein86974-29 (i:0, k:28)--1
198. James M. Kitchen345920229 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
199. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
200. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
201. mikey29--29 (i:0, k:25)---
202. Troender29--29 (i:0, k:29)---
203. Clayton Anderson41--29 (i:5, k:6)3 (i: 1)--
204. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
205. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
206. Id1629--29 (i:0, k:21)---
207. Goodeid608869--29 (i:0, k:29)-84 (i: 1, k: 2)-
208. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
209. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
210. Tony414329--29 (i:0, k:29)---
211. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
212. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
213. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
214. syno-kev36--28 (i:0, k:7)3 (i: 2)--
215. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
216. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
217. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
218. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
219. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
220. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
221. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
222. Allen Repashy381-28 (i:0, k:22)---
223. WadeNCreeks34--28 (i:0, k:28)3 (i: 0)--
224. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
225. Bas Pels391-27 (i:0, k:8)1 (i: 0)--
226. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
227. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
228. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
229. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
230. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
231. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
232. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
233. Roland van Ouwerkerk13868-27 (i:25, k:25)16 (i: 2)122 (i: 0, k: 9)-
234. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
235. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
236. Sam44--27 (i:0, k:7)8 (i: 1)--
237. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
238. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
239. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
240. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
241. KeXx466--27 (i:1, k:25)3 (i: 2)43 (i: 0, k: 1)-
242. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
243. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
244. Kenneth Wong26--26 (i:0, k:22)---
245. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
246. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
247. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
248. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
249. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
250. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
251. Atmichaels1491--26 (i:22, k:23)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
252. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
253. los6626--26 (i:0, k:26)---
254. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
255. cory-ap226--26 (i:0, k:24)---
256. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
257. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
258. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
259. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
260. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
261. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
262. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
263. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
264. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
265. somename25--25 (i:0, k:25)---
266. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
267. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
268. N0body Of The Goat36--25 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
269. dav355--25 (i:0, k:8)-33 (i: 0, k: 1)-
270. milosz46--25 (i:21, k:22)---
271. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
272. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
273. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
274. Asset26--25 (i:1, k:25)---
275. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
276. TheDoctor33--25 (i:2, k:11)3 (i: 0)--
277. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
278. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
279. Vierrollenfreak334--24 (i:0, k:17)-31 (i: 4, k: 1)-
280. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
281. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
282. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
283. leej2426--24 (i:2, k:9)---
284. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
285. donishi24--24 (i:0, k:24)---
286. tijani24--24 (i:0, k:24)---
287. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
288. jvision438--24 (i:0, k:4)2 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-
289. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
290. Paul402--24 (i:0, k:24)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-
291. victoriaz24144--24 (i:0, k:22)-12 (i: 0, k: 1)-
292. Juiceyfish24--24 (i:0, k:24)---
293. Long Barbels24--24 (i:0, k:15)---
294. Jost798--24 (i:0, k:22)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-
295. Jborley24--24 (i:0, k:24)---
296. Sabaji30--24 (i:0, k:24)3 (i: 0)--
297. TheNativeAquarist254--24 (i:9, k:21)4 (i: 3)21 (i: 0, k: 1)-
298. Bijn Bollaert31329-23 (i:0, k:13)---
299. yellowcat23--23 (i:0, k:0)---
300. Joyce Hickey36--23 (i:0, k:11)5 (i: 3)--