Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. Junglejason386--126 (i:0, k:126)-26 (i: 0, k: 1)-
2. James La Roche2141--118 (i:29, k:47)12 (i: 0)197 (i: 0, k: 15)-
3. Mats Petersson180028-117 (i:5, k:19)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
4. Yong Teng Goh2228207-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
5. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
6. Loc114--114 (i:0, k:114)---
7. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
8. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
9. Dmitry Apanaskevich50639-99 (i:17, k:40)---
10. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
11. Karsten Schönherr 23314-93 (i:0, k:53)---
12. Matthew Schauer1556838-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
13. Heok Hee Ng13980838190 (i:0, k:90)--55
14. angerygrover447--90 (i:0, k:88)3 (i: 1)35 (i: 0, k: 1)-
15. Cook, Joe123--89 (i:12, k:13)9 (i: 4)--
16. Martin Swanston1849-88 (i:4, k:11)1 (i: 0)--
17. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
18. protopterus85--85 (i:0, k:85)---
19. Ian Fuller4223287683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
20. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
21. Julian Dignall3193489624482 (i:0, k:8)13 (i: 6)192 (i: 5, k: 7)185
22. Yann Fulliquet4660288-80 (i:0, k:26)-90 (i: 3, k: 2)8
23. Petteri Palviainen12601031080 (i:35, k:38)6 (i: 3)--
24. Benjamin Lee K Y5789571-79 (i:0, k:77)---
25. Gulper92--78 (i:0, k:78)7 (i: 0)--
26. Eric Thomas1169633-75 (i:41, k:44)29 (i: 12)1098 (i: 74, k: 22)2
27. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
28. Jacqueline Bennett-Leaver506353-73 (i:0, k:30)-416 (i: 1, k: 10)3
29. Lars Jamne12302179-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
30. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
31. CharlieM97312--72 (i:0, k:47)-724 (i: 3, k: 15)-
32. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
33. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
34. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
35. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
36. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
37. Koen220--66 (i:31, k:63)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
38. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
39. Dave Rinaldo2095203-65 (i:0, k:46)---
40. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
41. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
42. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
43. DHarris62--62 (i:0, k:61)---
44. WadeNCreeks74--62 (i:0, k:56)6 (i: 0)--
45. Balaji Vijaykrishnan1780118460 (i:0, k:60)--5
46. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
47. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
48. OlePaulsen2599--59 (i:0, k:0)-254 (i: 0, k: 16)-
49. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
50. Daniel Silvén2058814-58 (i:0, k:56)-2039 (i: 64, k: 46)-
51. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
52. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
53. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
54. Daniel Blom721-56 (i:0, k:26)3 (i: 0)--
55. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
56. mace57--56 (i:1, k:42)---
57. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
58. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
59. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
60. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
61. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
62. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
63. evojoey274--54 (i:0, k:22)-22 (i: 0, k: 3)-
64. dmfd033179--54 (i:22, k:46)1 (i: 1)--
65. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
66. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
67. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
68. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
69. Mexnotex1864--52 (i:0, k:52)1 (i: 0)181 (i: 0, k: 7)-
70. CodOnMyRod13291--51 (i:0, k:41)-1324 (i: 12, k: 29)-
71. Mathias2233--51 (i:0, k:37)1 (i: 0)218 (i: 0, k: 16)-
72. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
73. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
74. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
75. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
76. kim m49--49 (i:0, k:48)---
77. irshprncsk55--49 (i:0, k:20)3 (i: 0)--
78. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
79. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
80. slayer559062--49 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
81. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
82. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
83. rizla7555--47 (i:0, k:16)4 (i: 0)--
84. Jodi Lynn Wisneski62--46 (i:0, k:24)8 (i: 0)--
85. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
86. Deborah Claro Childress2418-44 (i:5, k:8)4 (i: 4)-1
87. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
88. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
89. Redtailrob60--44 (i:16, k:29)---
90. gossei44--44 (i:0, k:12)---
91. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
92. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
93. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
94. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
95. tomr713--43 (i:0, k:7)-67 (i: 0, k: 5)-
96. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
97. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
98. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
99. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
100. JamesStuddart502--42 (i:0, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
101. parrot19741817--42 (i:5, k:14)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
102. john h553--42 (i:1, k:33)-51 (i: 1, k: 2)-
103. Tony4143142--42 (i:0, k:40)-10 (i: 0, k: 1)-
104. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
105. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
106. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
107. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
108. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
109. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
110. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
111. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
112. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
113. amergim40--40 (i:0, k:40)---
114. matti2uude154--40 (i:0, k:8)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
115. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
116. MHS40--40 (i:0, k:40)---
117. Mistyotis46--40 (i:0, k:31)3 (i: 0)--
118. cory-ap240--40 (i:0, k:34)---
119. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
120. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
121. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
122. Yan39--39 (i:0, k:39)---
123. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
124. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
125. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
126. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
127. adelinoarrais81--39 (i:39, k:39)1 (i: 1)--
128. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
129. Walter38--38 (i:0, k:21)---
130. Vierrollenfreak348--38 (i:0, k:31)-31 (i: 4, k: 1)-
131. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
132. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
133. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
134. Andy White833617-37 (i:19, k:31)-791 (i: 20, k: 18)2
135. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
136. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
137. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
138. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
139. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
140. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
141. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
142. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
143. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
144. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
145. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
146. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
147. D Stevens6483--35 (i:18, k:18)-643 (i: 59, k: 11)-
148. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
149. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
150. mcaquatic35--35 (i:0, k:35)---
151. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
152. Paul Molyneux-Berry37454-35 (i:17, k:17)12 (i: 9)362 (i: 29, k: 7)-
153. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
154. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
155. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
156. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
157. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
158. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
159. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
160. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
161. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
162. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
163. lilu518--34 (i:12, k:21)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
164. Benny Hansen6986-34 (i:24, k:24)-58 (i: 0, k: 2)-
165. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
166. Mogl86--34 (i:0, k:34)26 (i: 0)--
167. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
168. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
169. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
170. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
171. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
172. Aaron Lutz1195-33 (i:0, k:26)18 (i: 0)--
173. Christophe Girardet450343-32 (i:4, k:9)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
174. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
175. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
176. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
177. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
178. Kenneth Wong32--32 (i:0, k:28)---
179. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
180. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
181. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
182. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
183. Goodeid608872--32 (i:0, k:9)-84 (i: 1, k: 2)-
184. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
185. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
186. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
187. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
188. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
189. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
190. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
191. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
192. Kevin Prahl470--31 (i:1, k:29)3 (i: 2)43 (i: 0, k: 1)-
193. Maxpedley31--31 (i:0, k:31)---
194. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
195. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
196. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
197. Donald30--30 (i:0, k:23)---
198. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
199. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
200. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
201. thefredpit123--30 (i:16, k:23)3 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
202. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
203. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
204. Coldhands52--30 (i:15, k:15)3 (i: 1)--
205. PaperDoves50--30 (i:16, k:21)2 (i: 0)--
206. Jamie Small16311-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
207. Kirk McKay67964-29 (i:10, k:10)---
208. Daniel Konn-Vetterlein86974-29 (i:0, k:28)--1
209. James M. Kitchen345920229 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
210. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
211. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
212. mikey29--29 (i:0, k:25)---
213. Troender29--29 (i:0, k:29)---
214. Clayton Anderson41--29 (i:5, k:6)3 (i: 1)--
215. francistrus326--29 (i:3, k:15)2 (i: 0)29 (i: 0, k: 3)-
216. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
217. Sam50--29 (i:4, k:9)8 (i: 1)--
218. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
219. Id1629--29 (i:0, k:21)---
220. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
221. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
222. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
223. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
224. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
225. syno-kev36--28 (i:0, k:7)3 (i: 2)--
226. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
227. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
228. Roland van Ouwerkerk18278-28 (i:25, k:25)16 (i: 2)166 (i: 0, k: 13)-
229. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
230. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
231. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
232. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
233. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
234. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
235. Bas Pels391-27 (i:0, k:7)1 (i: 0)--
236. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
237. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
238. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
239. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
240. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
241. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
242. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
243. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
244. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
245. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
246. Atmichaels1493--27 (i:23, k:24)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
247. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
248. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
249. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
250. jmw9751778--27 (i:1, k:20)-175 (i: 0, k: 8)-
251. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
252. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
253. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
254. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
255. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
256. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
257. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
258. MChambers798--26 (i:12, k:21)-76 (i: 0, k: 6)-
259. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
260. catfishchaos51--26 (i:13, k:15)4 (i: 4)--
261. TheDoctor36--26 (i:3, k:10)3 (i: 1)--
262. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
263. gulogulo1947--26 (i:2, k:9)24 (i: 1)187 (i: 9, k: 4)-
264. los6626--26 (i:0, k:26)---
265. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
266. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
267. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
268. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
269. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
270. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
271. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
272. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
273. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
274. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
275. somename25--25 (i:0, k:25)---
276. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
277. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
278. N0body Of The Goat36--25 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
279. jvision439--25 (i:0, k:5)2 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-
280. dav355--25 (i:0, k:0)-33 (i: 0, k: 1)-
281. milosz46--25 (i:21, k:22)---
282. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
283. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
284. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
285. Asset26--25 (i:1, k:25)---
286. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
287. Long Barbels25--25 (i:0, k:16)---
288. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
289. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
290. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
291. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
292. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
293. leej2426--24 (i:2, k:9)---
294. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
295. donishi24--24 (i:0, k:24)---
296. tijani24--24 (i:0, k:24)---
297. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
298. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
299. Paul402--24 (i:0, k:24)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-
300. FerocactusLatispinus31--24 (i:4, k:4)1 (i: 1)--