Cat-eLog Right Arrow List of Contributors

No.Contributor (sort)Ranking (sort)Images (sort)Images taken by others of contributors fish (sort)Species Aquaria (sort)Breeder Board (sort)Articles (sort)
1. James La Roche1936--118 (i:36, k:59)21 (i: 0)174 (i: 0, k: 13)-
2. Mats Petersson180128-117 (i:6, k:21)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)4
3. Yong Teng Goh2258210-114 (i:42, k:114)1 (i: 0)--
4. Michael Bryce1776-114 (i:0, k:109)1 (i: 1)--
5. zedogz105--105 (i:0, k:105)---
6. Junglejason362--102 (i:0, k:102)-26 (i: 0, k: 1)-
7. Birger Amundsen86473199 (i:25, k:97)---
8. Mark Roesner1242-95 (i:9, k:95)---
9. Dmitry Apanaskevich50339-94 (i:19, k:39)---
10. Karsten Schönherr 22313-93 (i:0, k:53)---
11. Matthew Schauer1556838-91 (i:27, k:67)-1497 (i: 56, k: 35)1
12. Heok Hee Ng13890829190 (i:0, k:90)--55
13. Brotox88--88 (i:0, k:88)---
14. Cool, Joe126--86 (i:18, k:19)9 (i: 4)--
15. protopterus84--84 (i:0, k:84)---
16. Ian Fuller4313296683 (i:0, k:17)-1 (i: 0, k: 1)12
17. Lee Meadows515--83 (i:0, k:83)1 (i: 0)43 (i: 0, k: 1)-
18. Julian Dignall3145489124081 (i:2, k:13)16 (i: 9)192 (i: 5, k: 7)181
19. Martin Swanston1829-81 (i:9, k:17)1 (i: 0)--
20. Yann Fulliquet4670289-80 (i:0, k:27)-90 (i: 3, k: 2)8
21. Benjamin Lee K Y5789571-79 (i:0, k:77)---
22. Petteri Palviainen12581031078 (i:35, k:36)6 (i: 3)--
23. Mark Soberman154-874 (i:0, k:44)---
24. Lars Jamne12282177-73 (i:59, k:70)-1038 (i: 64, k: 26)-
25. gem400235--72 (i:1, k:29)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-
26. Frank Falcone18111-71 (i:0, k:68)---
27. Gary Wong83--71 (i:1, k:40)4 (i: 3)--
28. plecomanpat115--71 (i:0, k:62)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)-
29. Jacqueline Bennett-Leaver487044-70 (i:0, k:28)-416 (i: 1, k: 10)2
30. Mark Allison129073-68 (i:51, k:68)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-
31. Daragh67--67 (i:0, k:67)---
32. Andrew Hudson3476--66 (i:0, k:35)-341 (i: 0, k: 23)-
33. Dave Rinaldo1985192-65 (i:0, k:46)---
34. NC2469--65 (i:0, k:65)2 (i: 0)--
35. Sean B68--65 (i:1, k:65)1 (i: 0)--
36. Peter Rowland120--63 (i:45, k:63)5 (i: 2)--
37. Balaji Vijaykrishnan1680118460 (i:0, k:60)--4
38. Bjørn60--60 (i:0, k:60)---
39. Juuso Kääpä1216-59 (i:2, k:28)---
40. Barbie Fiorentino35818258 (i:0, k:57)--1
41. arapaima58--58 (i:0, k:58)---
42. Koen211--58 (i:30, k:55)18 (i: 7)8 (i: 0, k: 1)-
43. soltarii007307--57 (i:0, k:14)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)-
44. Jeffrey Smith1113-57 (i:15, k:15)3 (i: 3)--
45. OlePaulsen1526--56 (i:0, k:37)-147 (i: 0, k: 5)-
46. Rita Aspevik9600--56 (i:34, k:34)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)-
47. mace57--56 (i:1, k:42)---
48. miguel mitchel56--56 (i:0, k:44)---
49. CharlieM97296--56 (i:0, k:43)-724 (i: 3, k: 15)-
50. Daniel Silvén1946514-55 (i:0, k:53)-1927 (i: 63, k: 43)-
51. scandicman5126--55 (i:51, k:53)-502 (i: 10, k: 10)-
52. Daniel Blom681-54 (i:0, k:26)2 (i: 0)--
53. rmc9166--54 (i:6, k:50)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-
54. donpetty4726--54 (i:28, k:39)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)-
55. Warren Jerome68--54 (i:0, k:54)7 (i: 0)--
56. kwalker3734--54 (i:0, k:45)-368 (i: 2, k: 14)-
57. jollysue53--53 (i:0, k:53)---
58. JamieH53--53 (i:0, k:48)---
59. DHarris53--53 (i:0, k:52)---
60. Lorne Kaneshiro52--52 (i:0, k:52)---
61. Freakdaddy52--52 (i:0, k:51)---
62. jha6160--52 (i:0, k:48)3 (i: 2)--
63. Gulper53--51 (i:0, k:51)1 (i: 0)--
64. adcc172--50 (i:0, k:30)1 (i: 0)12 (i: 0, k: 1)-
65. FFTRIP52--50 (i:0, k:50)1 (i: 0)--
66. Birger Kamprath2232115-49 (i:33, k:35)--10
67. Joshua Emm964-49 (i:0, k:37)3 (i: 1)--
68. kim m49--49 (i:0, k:49)---
69. fulvioander61--49 (i:0, k:49)6 (i: 0)--
70. Kevin Boyle200--49 (i:0, k:44)10 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-
71. tomr718--48 (i:0, k:12)-67 (i: 0, k: 5)-
72. slayer559061--48 (i:1, k:33)6 (i: 0)--
73. CodOnMyRod12328--48 (i:0, k:38)-1228 (i: 12, k: 27)-
74. amazonaquatics1348--48 (i:0, k:48)-130 (i: 0, k: 10)-
75. AmLi47--47 (i:0, k:16)---
76. D Stevens5458--46 (i:22, k:23)-539 (i: 53, k: 9)-
77. sushi1980286--46 (i:0, k:45)-24 (i: 0, k: 3)-
78. synoguy44--44 (i:0, k:44)---
79. Barracuda51844--44 (i:0, k:44)---
80. Redtailrob60--44 (i:16, k:29)---
81. gossei44--44 (i:0, k:15)---
82. evojoey194--44 (i:0, k:13)-15 (i: 0, k: 2)-
83. Nathaniel R. Veith29146-43 (i:0, k:2)8 (i: 5)279 (i: 4, k: 6)-
84. Bryan King531-43 (i:0, k:43)---
85. Andy Cameron632-43 (i:0, k:42)---
86. lordotterby43--43 (i:0, k:43)---
87. Cristoffer Forssander1016479-42 (i:2, k:38)-933 (i: 25, k: 22)-
88. Julie Christie42--42 (i:0, k:27)---
89. LUISGOREY42--42 (i:0, k:42)---
90. Trent Gumpp965--42 (i:1, k:41)1 (i: 0)92 (i: 1, k: 3)-
91. Mathias1724--42 (i:0, k:28)1 (i: 0)168 (i: 0, k: 12)-
92. Graham Ramsay149721-41 (i:4, k:14)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)2
93. Steven Grant33119-41 (i:0, k:21)--1
94. drgold47--41 (i:0, k:41)2 (i: 2)--
95. upc23948--41 (i:0, k:30)3 (i: 1)--
96. Decker50443--41 (i:0, k:41)1 (i: 0)--
97. Eric Bodrock75--41 (i:34, k:35)---
98. rizla7549--41 (i:0, k:18)4 (i: 0)--
99. rcbows567--41 (i:34, k:34)1 (i: 0)49 (i: 0, k: 4)-
100. junglejason41--41 (i:0, k:41)---
101. Norman Behr190654-40 (i:0, k:32)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-
102. amergim40--40 (i:0, k:40)---
103. judeblackburn45--40 (i:0, k:40)2 (i: 1)--
104. MHS40--40 (i:0, k:40)---
105. Jodi Lynn Wisneski54--40 (i:0, k:25)7 (i: 0)--
106. Patrick M. Hamlyn1195-39 (i:30, k:32)---
107. Eric Thomas695221-39 (i:25, k:25)14 (i: 10)644 (i: 48, k: 13)2
108. Oliver Drescher794-39 (i:0, k:33)---
109. Trident200439--39 (i:0, k:39)---
110. Yan39--39 (i:0, k:39)---
111. monsterfishkeeper58--39 (i:1, k:38)9 (i: 0)--
112. Brisch39--39 (i:0, k:39)---
113. Vess1096--39 (i:0, k:39)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)-
114. darr3ll40--39 (i:1, k:38)---
115. CatBrat38--38 (i:0, k:38)---
116. Walter38--38 (i:0, k:21)---
117. matti2uude152--38 (i:0, k:15)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)-
118. tagamasid102343--38 (i:2, k:2)1 (i: 1)--
119. gforcefx38--38 (i:0, k:38)---
120. recumbent298--38 (i:0, k:38)-26 (i: 0, k: 1)-
121. Benny Hansen6116-38 (i:33, k:38)-48 (i: 0, k: 1)-
122. Richard Broadbent152511-37 (i:0, k:28)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)9
123. Deborah Claro Childress2308-37 (i:1, k:1)4 (i: 4)-1
124. ali1234542--37 (i:0, k:26)2 (i: 1)--
125. Val Crismore5578--37 (i:12, k:32)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)-
126. WouterW37--37 (i:0, k:37)---
127. adelinoarrais76--37 (i:36, k:37)1 (i: 1)--
128. Andy White783517-36 (i:19, k:30)-741 (i: 18, k: 17)2
129. synodont_fan36--36 (i:0, k:35)---
130. Mike Gopperth140--36 (i:16, k:22)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-
131. thelivelylady36--36 (i:0, k:36)---
132. ayrtoninst38--36 (i:0, k:36)1 (i: 0)--
133. fuzzytigerbird36--36 (i:0, k:36)---
134. JamesStuddart497--36 (i:1, k:6)-46 (i: 0, k: 1)-
135. Daniel Machado35--35 (i:0, k:35)---
136. irshprncsk39--35 (i:0, k:15)2 (i: 0)--
137. tezr51--35 (i:0, k:33)8 (i: 0)--
138. James Sweeney35--35 (i:0, k:29)---
139. Lakatu35--35 (i:0, k:35)---
140. markhinch35--35 (i:0, k:35)---
141. hankinswood50--35 (i:9, k:35)2 (i: 2)--
142. crazyjock41--35 (i:0, k:33)3 (i: 0)--
143. Victoria Lamb5935-35 (i:0, k:25)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-
144. Teresa Leigh-Healy1594--35 (i:2, k:4)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)-
145. Alexandr Geraskin619131-34 (i:15, k:16)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)2
146. Russell Smith845-34 (i:0, k:34)---
147. Cory-Diddi34--34 (i:0, k:34)---
148. HylaChristine34--34 (i:0, k:34)---
149. fleahound34--34 (i:0, k:28)---
150. lasteeves34--34 (i:0, k:25)---
151. yogi8834--34 (i:0, k:33)---
152. camtang47--34 (i:1, k:33)4 (i: 4)--
153. lilu522--34 (i:16, k:29)1 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-
154. parrot19741810--34 (i:6, k:19)5 (i: 0)176 (i: 3, k: 4)-
155. john h545--34 (i:1, k:28)-51 (i: 1, k: 2)-
156. Paul Molyneux-Berry31254-34 (i:17, k:18)13 (i: 8)300 (i: 17, k: 6)-
157. Phreeflow34--34 (i:0, k:33)---
158. Paul Belanger233--33 (i:0, k:31)--2
159. Plunt35--33 (i:0, k:31)1 (i: 0)--
160. Torb37--33 (i:2, k:13)1 (i: 0)--
161. Cory Ben517--33 (i:0, k:27)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-
162. Arron_N44--33 (i:7, k:33)2 (i: 0)--
163. Sandor Tüllmann107264-32 (i:0, k:29)--4
164. Pete Liptrot1922432 (i:0, k:24)--1
165. Iny Chan421-32 (i:0, k:28)---
166. alga37--32 (i:0, k:32)2 (i: 1)--
167. saphphx32--32 (i:0, k:31)---
168. smegforbrains32--32 (i:0, k:32)---
169. fusco36--32 (i:0, k:10)2 (i: 0)--
170. SHEAG32--32 (i:0, k:32)---
171. mcaquatic32--32 (i:0, k:32)---
172. CoryCatfish121264--32 (i:0, k:27)16 (i: 0)--
173. Vicky Littlewood4294-31 (i:8, k:25)-35 (i: 0, k: 1)-
174. Tulio31--31 (i:0, k:11)---
175. saltcop902--31 (i:1, k:11)-87 (i: 4, k: 2)-
176. steveh283510--31 (i:1, k:18)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)-
177. keen-eyed424--31 (i:0, k:27)1 (i: 1)39 (i: 0, k: 4)-
178. dave.h31--31 (i:0, k:0)---
179. jimlaroche83202--31 (i:27, k:28)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-
180. Ozboy31--31 (i:0, k:31)---
181. Christophe Girardet450143-30 (i:4, k:7)3 (i: 1)373 (i: 0, k: 7)3
182. Elko Kinlechner68454-30 (i:0, k:28)7 (i: 0)-1
183. Philtre603-30 (i:0, k:30)---
184. TheFishGuy44--30 (i:0, k:9)7 (i: 0)--
185. Donald30--30 (i:0, k:23)---
186. KansasGuppyGuy149--30 (i:7, k:30)1 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-
187. eyal8a56--30 (i:23, k:30)1 (i: 1)--
188. Apostolis36--30 (i:6, k:25)---
189. Mruaru33--30 (i:1, k:29)1 (i: 0)--
190. jorgehdzy30--30 (i:0, k:28)---
191. Coldhands53--30 (i:16, k:16)3 (i: 1)--
192. Jamie Small17312-29 (i:0, k:17)12 (i: 0)--
193. Daniel Konn-Vetterlein84972-29 (i:0, k:28)--1
194. James M. Kitchen343919129 (i:0, k:21)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)1
195. Conrad Barrowclough492-29 (i:0, k:29)---
196. madattiver1171--29 (i:0, k:18)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-
197. mikey29--29 (i:0, k:25)---
198. Troender29--29 (i:0, k:29)---
199. Clayton Anderson43--29 (i:7, k:8)3 (i: 1)--
200. oli41--29 (i:0, k:29)6 (i: 0)--
201. catfishhunter29--29 (i:0, k:26)---
202. Id1629--29 (i:0, k:21)---
203. Goodeid608869--29 (i:0, k:29)-84 (i: 1, k: 2)-
204. 4evercories561--29 (i:0, k:26)1 (i: 0)53 (i: 0, k: 3)-
205. Steven Jansen 721159--29 (i:0, k:20)-113 (i: 0, k: 5)-
206. boyneburn28--28 (i:0, k:28)---
207. invaderwithkey28--28 (i:0, k:28)---
208. teddyman528--28 (i:0, k:11)---
209. syno-kev36--28 (i:0, k:10)3 (i: 2)--
210. djtonyel6018--28 (i:22, k:28)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)-
211. SoCalDiscus28--28 (i:0, k:21)---
212. scotty10528--28 (i:0, k:28)---
213. Altifrons28--28 (i:0, k:18)---
214. mikebren122321--28 (i:9, k:10)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)-
215. Wijnbelevenis28--28 (i:0, k:28)---
216. plecokim310--28 (i:0, k:28)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)-
217. Allen Repashy381-28 (i:0, k:22)---
218. WadeNCreeks34--28 (i:0, k:28)3 (i: 0)--
219. Curtis Jerrom401-28 (i:0, k:28)1 (i: 0)--
220. Bas Pels391-27 (i:0, k:8)1 (i: 0)--
221. mikelouth27--27 (i:0, k:27)---
222. nettaigyo27--27 (i:0, k:27)---
223. henryrus27--27 (i:0, k:27)---
224. Firestorming27--27 (i:0, k:19)---
225. myrheksa27--27 (i:0, k:27)---
226. Shawnc41--27 (i:0, k:27)7 (i: 0)--
227. Greg Curtis27--27 (i:0, k:27)---
228. janne dahle219--27 (i:2, k:22)-19 (i: 0, k: 1)-
229. Ecrevince253--27 (i:24, k:24)1 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)-
230. Sam44--27 (i:0, k:7)8 (i: 1)--
231. m1ke715m29--27 (i:0, k:27)1 (i: 0)--
232. unstoppablejayd168--27 (i:1, k:19)-14 (i: 0, k: 1)-
233. richnlou11645--27 (i:0, k:21)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)-
234. GeirO507--27 (i:0, k:27)-48 (i: 0, k: 1)-
235. Geoff Haglund448112-26 (i:0, k:3)14 (i: 7)410 (i: 7, k: 7)2
236. Andrew Iredale192--26 (i:3, k:16)1 (i: 1)16 (i: 0, k: 1)-
237. Kenneth Wong26--26 (i:0, k:22)---
238. chillired28--26 (i:0, k:26)1 (i: 0)--
239. Pungen26--26 (i:0, k:26)---
240. trini_10026--26 (i:0, k:26)---
241. 78bill26--26 (i:0, k:26)---
242. The.Dark.One26--26 (i:0, k:25)---
243. chef26--26 (i:0, k:26)---
244. AlphaWolf1995156--26 (i:0, k:25)-13 (i: 0, k: 1)-
245. DavidNMaddieHaveCats26--26 (i:0, k:26)---
246. los6626--26 (i:0, k:26)---
247. DarrenG26--26 (i:0, k:26)---
248. Glenn Axt36432-25 (i:13, k:13)2 (i: 2)--
249. Kirk McKay67564-25 (i:10, k:10)---
250. Mattias Ludvigsson23854-25 (i:0, k:23)-232 (i: 2, k: 22)-
251. Viktor Jarikov13511-25 (i:0, k:0)---
252. Ak Viking25--25 (i:0, k:24)---
253. Andy Flood25--25 (i:0, k:17)---
254. Tony Pickett39--25 (i:0, k:22)7 (i: 0)--
255. Lionel Griffith27--25 (i:0, k:5)1 (i: 0)--
256. thejudgement25--25 (i:0, k:25)---
257. Juand1527--25 (i:0, k:25)1 (i: 0)--
258. somename25--25 (i:0, k:25)---
259. EHEIM~ADDICT25--25 (i:0, k:25)---
260. rhibear25--25 (i:0, k:4)---
261. dav355--25 (i:0, k:8)-33 (i: 0, k: 1)-
262. milosz46--25 (i:21, k:22)---
263. shooter5001426--25 (i:1, k:25)---
264. Mitsuhiro Iwamoto1877141-25 (i:20, k:25)1 (i: 0)42 (i: 1, k: 2)-
265. Atmichaels1489--25 (i:21, k:22)5 (i: 3)143 (i: 2, k: 3)-
266. Kanta41--25 (i:0, k:18)8 (i: 0)--
267. Asset26--25 (i:1, k:25)---
268. Marine590622625--25 (i:0, k:24)-60 (i: 0, k: 5)-
269. TheDoctor34--25 (i:3, k:13)3 (i: 0)--
270. David S. Van Allen442-24 (i:0, k:24)---
271. natefrog24--24 (i:0, k:24)---
272. Vierrollenfreak334--24 (i:0, k:17)-31 (i: 4, k: 1)-
273. anitabritt24--24 (i:0, k:24)---
274. PhiltheNelson24--24 (i:0, k:24)---
275. doesdavid24--24 (i:0, k:24)---
276. leej2426--24 (i:2, k:9)---
277. jprp28--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)--
278. donishi24--24 (i:0, k:24)---
279. tijani24--24 (i:0, k:24)---
280. N0body Of The Goat35--24 (i:1, k:17)5 (i: 0)--
281. Syno Rey104--24 (i:5, k:15)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)-
282. anthonyking24--24 (i:0, k:24)---
283. victoriaz24144--24 (i:0, k:22)-12 (i: 0, k: 1)-
284. Juiceyfish24--24 (i:0, k:24)---
285. Long Barbels24--24 (i:0, k:15)---
286. Jost798--24 (i:0, k:24)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-
287. Jborley24--24 (i:0, k:24)---
288. Sabaji30--24 (i:0, k:24)3 (i: 0)--
289. TheNativeAquarist254--24 (i:9, k:21)4 (i: 3)21 (i: 0, k: 1)-
290. Bijn Bollaert31329-23 (i:0, k:13)---
291. Joyce Hickey36--23 (i:0, k:11)5 (i: 3)--
292. einstein-a-go-go23--23 (i:0, k:23)---
293. briggadane23--23 (i:0, k:20)---
294. kubastanik25--23 (i:0, k:23)1 (i: 0)--
295. Roland van Ouwerkerk1497-23 (i:22, k:22)16 (i: 2)--
296. apisto-nut23--23 (i:0, k:23)---
297. kiwiplymouth23--23 (i:0, k:23)---
298. royaldragoness27--23 (i:0, k:21)2 (i: 0)--
299. Neri249523--23 (i:0, k:23)---
300. aquaoahu23--23 (i:0, k:6)---