Cat-eLog Right List of Contributors

No.ContributorRankingImagesTheir FishSpeciesAquariaBLogWishesSpotsArticles
1.Eric Thomas27342.2133-142 (i:102, k:37)36 (i: 13)2674 (i: 149, k: 44)351774
2.fishpimpin12.7--22 (i:0, k:0)35 (i: 0)----
3.Koen109.4--87 (i:38, k:23)35 (i: 0)8 (i: 0, k: 1)-26-
4.Macrae Wilson17444.0--52 (i:52, k:49)30 (i: 27)1739 (i: 160, k: 29)131109-
5.Mogl11.7--39 (i:0, k:0)26 (i: 0)----
6.gulogulo2291.7--31 (i:4, k:0)24 (i: 1)228 (i: 10, k: 5)4--
7.Robert G Glennie1201.0--15 (i:2, k:14)21 (i: 0)119 (i: 1, k: 6)1315-
8.deborah78681189.0---20 (i: 0)----
9.Don Kinyon1432.7--23 (i:21, k:0)20 (i: 1)142 (i: 7, k: 4)---
10.Val Crismore5502.5--37 (i:14, k:0)18 (i: 3)549 (i: 16, k: 12)---
11.Aaron Lutz13.85-33 (i:0, k:0)18 (i: 0)--1-
12.Noel207.9--12 (i:0, k:0)18 (i: 0)20 (i: 0, k: 2)112-
13.plecomanpat22.2--71 (i:0, k:0)17 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)---
14.Roland van Ouwerkerk2394.713-43 (i:40, k:17)17 (i: 1)236 (i: 0, k: 23)-41-
15.Finch Norbit430.4--22 (i:0, k:0)17 (i: 0)42 (i: 0, k: 1)229-
16.jaenowell954.2--22 (i:20, k:0)16 (i: 15)94 (i: 0, k: 2)-2-
17.GirlsGotFisshues920.2--25 (i:1, k:0)16 (i: 0)91 (i: 3, k: 2)-27-
18.Geoff Haglund4322.012-27 (i:1, k:1)16 (i: 8)410 (i: 7, k: 7)-72
19.Fish777702.5--42 (i:2, k:14)15 (i: 0)69 (i: 0, k: 2)-34-
20.vman5.7--10 (i:1, k:0)15 (i: 0)----
21.Pongsansoy1170.3--15 (i:8, k:0)15 (i: 0)116 (i: 5, k: 3)1116-
22.Fishez1235.9--6 (i:0, k:2)15 (i: 0)123 (i: 0, k: 3)17-
23.Swedgin2022.8--40 (i:0, k:0)15 (i: 0)201 (i: 4, k: 4)-43-
24.Sean Hensley2177.73-56 (i:4, k:31)14 (i: 0)205 (i: 4, k: 4)47941
25.Norman Behr1365.455-40 (i:0, k:0)13 (i: 0)130 (i: 0, k: 4)-25-
26.minkweir5.1--15 (i:0, k:0)12 (i: 0)----
27.Jamie Small12.05-29 (i:0, k:0)12 (i: 0)--5-
28.Cook, Joe29.7--89 (i:79, k:0)12 (i: 7)----
29.fishdoc3132996.7--17 (i:7, k:0)12 (i: 0)299 (i: 9, k: 6)---
30.Paul Molyneux-Berry4181.95-37 (i:32, k:1)12 (i: 9)416 (i: 34, k: 8)-14-
31.oldfish5.6--14 (i:0, k:0)12 (i: 0)--6-
32.tbmeck7.8--16 (i:5, k:0)12 (i: 0)-115-
33.matti2uude97.6--40 (i:0, k:0)12 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)---
34.richb116.1--20 (i:3, k:0)11 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-2-
35.linuxrulesusa5.1--18 (i:0, k:0)11 (i: 0)----
36.bbdean4.4--11 (i:0, k:0)11 (i: 0)----
37.Andreas Melander1616.59-18 (i:7, k:0)11 (i: 4)160 (i: 1, k: 6)-2-
38.fahaka7.7--21 (i:7, k:0)11 (i: 0)--9-
39.divemaster415.6--10 (i:0, k:0)11 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-13-
40.Sean Phillips415.6--10 (i:0, k:0)11 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)-13-
41.WadeNCreeks16.8--85 (i:0, k:0)11 (i: 0)-248-
42.meck34271029.4--34 (i:4, k:1)11 (i: 0)102 (i: 0, k: 4)-19-
43.Gulper12.5--76 (i:0, k:0)11 (i: 0)-115-
44.Jeffreyaki92.9--34 (i:4, k:5)11 (i: 0)8 (i: 0, k: 1)2034-
45.Martin Swanston27.49-90 (i:19, k:0)11 (i: 3)--17-
46.hypanaquolus4.9--18 (i:0, k:0)10 (i: 0)--1-
47.Ingvald Arne Meland4.3--13 (i:0, k:0)10 (i: 0)----
48.Mats Petersson1439.628-117 (i:33, k:0)10 (i: 8)97 (i: 0, k: 4)-1874
49.Rita Aspevik9499.6--50 (i:48, k:0)10 (i: 10)948 (i: 93, k: 21)---
50.OEriksen4.7--16 (i:0, k:0)10 (i: 0)-1--
51.Håvard Støre Andresen373.665-22 (i:0, k:0)10 (i: 9)--163
52.NHL5.0--20 (i:0, k:0)10 (i: 0)----
53.Joey22011480.6--32 (i:0, k:26)10 (i: 0)147 (i: 0, k: 3)1232-
54.crazy4bettas394.8--21 (i:0, k:0)9 (i: 0)39 (i: 0, k: 1)---
55.Chris Janik2947.53-22 (i:21, k:7)9 (i: 7)293 (i: 20, k: 5)40--
56.monsterfishkeeper6.8--39 (i:1, k:0)9 (i: 0)----
57.Numbers4.3--16 (i:0, k:0)9 (i: 0)----
58.Jacob Rhoden3.9--12 (i:0, k:0)9 (i: 0)----
59.Gordon Reed3.5--8 (i:0, k:0)9 (i: 0)----
60.rmc9099.5--54 (i:6, k:0)8 (i: 0)909 (i: 23, k: 21)-5-
61.mikebren122269.0--28 (i:11, k:0)8 (i: 8)226 (i: 2, k: 5)---
62.Sam6.3--29 (i:4, k:0)8 (i: 1)----
63.agusmeteor5.5--15 (i:7, k:0)8 (i: 1)----
64.Jodi Lynn Wisneski15.7--85 (i:0, k:0)8 (i: 0)-741-
65.Kanta4.9--25 (i:0, k:0)8 (i: 0)----
66.nytenoir3.7--13 (i:0, k:0)8 (i: 0)----
67.MarlonnekeW1880.7--20 (i:20, k:0)8 (i: 4)187 (i: 9, k: 5)-15-
68.PHHorst3.7--9 (i:2, k:0)8 (i: 0)----
69.pmbooper3.4--10 (i:0, k:0)8 (i: 0)----
70.fishguy1978745.8--31 (i:26, k:13)8 (i: 7)73 (i: 1, k: 2)136-
71.tezr6.5--38 (i:0, k:0)8 (i: 0)--3-
72.fleshwound3.1--6 (i:0, k:0)7 (i: 2)----
73.kitty2234142.7--6 (i:0, k:0)7 (i: 0)14 (i: 0, k: 1)---
74.BernieEcht4.0--19 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
75.technogeek4.0--9 (i:4, k:0)7 (i: 1)----
76.Amanda Parker618.813-17 (i:0, k:0)7 (i: 7)--66
77.murray2.4--3 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
78.TheFishGuy5.1--30 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
79.jmtjoy2.7--6 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
80.ted williams112.9--8 (i:0, k:0)7 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)---
81.TriLamb134.1--6 (i:0, k:0)7 (i: 7)----
82.puresp3.1--10 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
83.jimpearson2.4--3 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
84.Teresa Leigh-Healy1551.0--35 (i:23, k:0)7 (i: 3)154 (i: 4, k: 3)11-
85.Jesnil721136.4--11 (i:11, k:0)7 (i: 5)113 (i: 8, k: 5)---
86.fishy1254.3--21 (i:0, k:0)7 (i: 0)25 (i: 0, k: 2)-1-
87.FrankW2.6--5 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
88.troutperchbeeman453.2--11 (i:0, k:0)7 (i: 0)45 (i: 0, k: 5)---
89.Alberto4.3--7 (i:7, k:0)7 (i: 0)-1--
90.Tony Pickett4.6--25 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
91.Kd671374.9--15 (i:0, k:0)7 (i: 1)137 (i: 0, k: 5)29-
92.fischkringli5.6--21 (i:0, k:0)7 (i: 7)----
93.Justin84854.1--12 (i:0, k:0)7 (i: 0)--8-
94.victor5947193.7--9 (i:0, k:0)7 (i: 0)19 (i: 0, k: 1)-7-
95.FUS3.5--7 (i:0, k:0)7 (i: 0)--7-
96.necrocanis3.7--16 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
97.Carp37756.3--16 (i:7, k:0)7 (i: 6)75 (i: 0, k: 2)---
98.Kevin Boyle138.7--48 (i:0, k:1)7 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)610-
99.Shawnc4.8--27 (i:0, k:0)7 (i: 0)----
100.Elko Kinlechner160.854-30 (i:0, k:0)7 (i: 0)--171
101.Irwin Phua4.31-11 (i:0, k:0)7 (i: 0)--1-
102.YSR50980.8--21 (i:17, k:12)7 (i: 7)97 (i: 7, k: 2)-18-
103.Alisana3.1--11 (i:0, k:0)6 (i: 1)----
104.Andypex3.0--12 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
105.jtpleco2.1--3 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
106.slayer55906.9--49 (i:1, k:0)6 (i: 0)----
107.rommer3.1--9 (i:0, k:0)6 (i: 2)----
108.colincook2.4--6 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
109.Angela Haggard398.2--9 (i:4, k:4)6 (i: 4)38 (i: 0, k: 1)1336-
110.plecokim274.6--28 (i:0, k:0)6 (i: 0)27 (i: 0, k: 2)---
111.Natey22534.0--22 (i:0, k:0)6 (i: 0)53 (i: 0, k: 5)---
112.WoonyFishMan2.9--11 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
113.acharman2.7--9 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
114.stefanfischer464.2--8 (i:8, k:0)6 (i: 0)46 (i: 0, k: 1)---
115.Nancy Estes4.9--7 (i:7, k:0)6 (i: 5)----
116.Mr Whippy1322.7--7 (i:1, k:0)6 (i: 0)132 (i: 3, k: 3)---
117.JeanPro4.1--9 (i:2, k:0)6 (i: 5)----
118.L80KR2.5--7 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
119.oli4.7--29 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
120.SherLar184.8---6 (i: 0)----
121.littletoot20162.9--1 (i:0, k:0)6 (i: 5)----
122.Ravn2.4--6 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
123.Peter Lund2.2--4 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
124.vmatheson2.4--6 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
125.Bronwen Nottle2.2--4 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
126.Mitchell The Monster184.8---6 (i: 0)----
127.AussieSam4.2--6 (i:3, k:0)6 (i: 6)----
128.FabianGimdal1555.0--22 (i:0, k:0)6 (i: 0)155 (i: 1, k: 6)19-
129.AKA Music Ltd416.4--12 (i:11, k:0)6 (i: 6)41 (i: 1, k: 2)---
130.xander3.9--21 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
131.Lisa C662.6--7 (i:0, k:0)6 (i: 0)66 (i: 0, k: 4)-1-
132.Nick443.6--18 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
133.tomasos3.5--8 (i:0, k:0)6 (i: 0)--9-
134.speedy2312782.8--10 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
135.evesonevo3.7--19 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
136.fulvioander6.6--48 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
137.iam1ru123.2--14 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
138.bkfame5.1--16 (i:0, k:0)6 (i: 0)--17-
139.SkipperScottie3.0--6 (i:0, k:0)6 (i: 0)--6-
140.PatchesThePirate2.2--4 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
141.Clayton Anderson14.43-37 (i:18, k:10)6 (i: 3)-314-
142.djtonyel5960.2--28 (i:22, k:0)6 (i: 6)595 (i: 24, k: 23)---
143.Alexandr Geraskin5861.231-34 (i:21, k:0)6 (i: 0)562 (i: 53, k: 13)-82
144.Petteri Palviainen139.01021080 (i:64, k:0)6 (i: 3)--38-
145.cloudies2.3--5 (i:0, k:0)6 (i: 0)----
146.Krzysztof Maslak141.23-36 (i:1, k:13)6 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)-18-
147.Seagirt3.3--18 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
148.Coriequest852.5--4 (i:0, k:0)5 (i: 3)85 (i: 0, k: 2)---
149.Niklas Nilsson983.3--18 (i:0, k:0)5 (i: 0)98 (i: 0, k: 7)---
150.james gilbertson4.1--14 (i:4, k:0)5 (i: 2)----
151.Arlington3.5--8 (i:6, k:0)5 (i: 0)----
152.CUPfishhead3.4--5 (i:5, k:0)5 (i: 2)----
153.mjj43071.7--2 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
154.viplecoman952.4--3 (i:2, k:0)5 (i: 1)95 (i: 3, k: 2)---
155.Woodza732.7--12 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
156.thefisherman184.5---5 (i: 0)----
157.jimlaroche83141.0--31 (i:28, k:0)5 (i: 4)13 (i: 0, k: 1)---
158.DKcincy2.4--7 (i:0, k:0)5 (i: 1)----
159.Marc Wheeler5772.24-46 (i:9, k:19)5 (i: 3)575 (i: 16, k: 12)5542-
160.Alex van Tilburg130.428--5 (i: 0)--91
161.tetratom1.8--3 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
162.Xaim653.8--8 (i:5, k:0)5 (i: 1)65 (i: 1, k: 2)12-
163.MrsJP3.4--19 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
164.N0body Of The Goat6.3--25 (i:2, k:5)5 (i: 0)-118-
165.verbal2.2--7 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
166.natteheks3.0--5 (i:0, k:0)5 (i: 5)----
167.parrot19742851.7--50 (i:18, k:11)5 (i: 0)284 (i: 5, k: 7)-16-
168.terrylen2.4--1 (i:0, k:0)5 (i: 4)----
169.lightseeker50002.1--6 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
170.Peter Rowland17.2--63 (i:45, k:0)5 (i: 2)----
171.TRD2.4--7 (i:0, k:0)5 (i: 1)----
172.musilvr4eva3.0--15 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
173.xShovelnose2.4--9 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
174.littlebristlenose2.5--10 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
175.James M. Kitchen3225.319129 (i:0, k:0)5 (i: 0)310 (i: 10, k: 9)-91
176.cicrush13393.0--5 (i:3, k:0)5 (i: 2)39 (i: 2, k: 1)---
177.Peacefish2.0--5 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
178.andregurov3.5--11 (i:2, k:3)5 (i: 0)--5-
179.Alf Alf3.1--5 (i:4, k:0)5 (i: 0)--3-
180.brettwms752.5--10 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
181.flatdog5.8--13 (i:15, k:0)5 (i: 0)----
182.shed441225.3--10 (i:9, k:8)5 (i: 0)122 (i: 0, k: 6)-10-
183.TerriV2.8--13 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
184.Greggyfest2.1--6 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
185.Sarajute4.0--9 (i:4, k:0)5 (i: 4)----
186.Andrew Iredale175.0--47 (i:23, k:0)5 (i: 5)16 (i: 0, k: 1)428-
187.soltarii007247.2--57 (i:0, k:0)5 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)---
188.Miroslav Knap184.5---5 (i: 0)----
189.Sappie6.7--12 (i:6, k:0)5 (i: 4)-911-
190.Cory_lover2.8--13 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
191.GreenSynoMan7.0--31 (i:0, k:13)5 (i: 0)--24-
192.MBoge443.6--14 (i:0, k:0)5 (i: 0)44 (i: 0, k: 1)16-
193.msafdel15.7--36 (i:19, k:0)5 (i: 1)-2640-
194.tariqkieran3.3--4 (i:4, k:0)5 (i: 1)--4-
195.FishyMcFishFish470.7--11 (i:3, k:0)5 (i: 1)46 (i: 0, k: 5)6112-
196.Namotcomoro1066.0--9 (i:6, k:8)5 (i: 3)106 (i: 3, k: 2)-18-
197.earth intruder2.8--3 (i:0, k:0)5 (i: 5)----
198.timd415.9--16 (i:6, k:0)5 (i: 3)41 (i: 0, k: 1)19-
199.FWFG1.9--4 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
200.pan5.2--19 (i:4, k:0)5 (i: 4)--2-
201.metallhd623.7--5 (i:2, k:0)5 (i: 4)--5-
202.Joyce Hickey4.6--23 (i:1, k:0)5 (i: 3)----
203.fishbguy2.1--6 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
204.AlaskanCorydoras3.1--16 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
205.javibcn912.4--9 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
206.stafl2.2--3 (i:0, k:0)5 (i: 0)-13-
207.Barracuda780.9--16 (i:10, k:3)5 (i: 2)77 (i: 1, k: 2)3717-
208.finadic2.4--1 (i:1, k:0)5 (i: 0)--6-
209.Raamses Ortiz526.0--8 (i:8, k:2)5 (i: 4)52 (i: 5, k: 1)49-
210.fatsfish184.5---5 (i: 0)----
211.Charlie460.3--31 (i:26, k:0)5 (i: 4)44 (i: 0, k: 1)5839-
212.L-Collector746128.0--23 (i:1, k:0)5 (i: 5)12 (i: 0, k: 1)624-
213.Mushamba4.4--10 (i:0, k:0)5 (i: 0)-811-
214.Jules3825.0--16 (i:0, k:5)5 (i: 1)--17-
215.DLeClaire10.1--21 (i:11, k:0)5 (i: 0)-367-
216.McNooge872.4--2 (i:0, k:0)5 (i: 0)-52-
217.lizimal3.6--21 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
218.AU Chief5.1--17 (i:0, k:1)5 (i: 0)-415-
219.spoopykitter15.1--44 (i:0, k:0)5 (i: 0)-1280-
220.JO C1.9--4 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
221.ashik2.7--12 (i:0, k:0)5 (i: 0)----
222.brglfish3.3--4 (i:4, k:4)5 (i: 1)--4-
223.Shane Linder7148.3161754 (i:0, k:0)4 (i: 4)--9969
224.dkshadowwolf3.9--10 (i:5, k:1)4 (i: 3)--1-
225.scrup1.8--6 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
226.poopfaceman1.6--4 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
227.Matthijs3.3--11 (i:4, k:0)4 (i: 1)----
228.Paul373.6--24 (i:0, k:0)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)---
229.crusnik3.6--8 (i:6, k:0)4 (i: 2)----
230.KisA72.6--6 (i:4, k:0)4 (i: 0)7 (i: 0, k: 1)---
231.bluestbluedog3.7--9 (i:8, k:0)4 (i: 0)----
232.Quo413.5--21 (i:0, k:0)4 (i: 1)41 (i: 2, k: 1)---
233.MrRRunner3.8--6 (i:6, k:3)4 (i: 1)--6-
234.msheresy2.3--7 (i:2, k:0)4 (i: 0)----
235.mg74542.8--4 (i:2, k:0)4 (i: 4)----
236.camtang5.6--34 (i:1, k:0)4 (i: 4)----
237.vibaldi1.9--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
238.plecorocks2.6--8 (i:3, k:0)4 (i: 0)----
239.Atmichaels1129.7--27 (i:26, k:0)4 (i: 3)112 (i: 2, k: 3)---
240.booitsme31092.5--13 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
241.wobbler452.2--6 (i:0, k:0)4 (i: 2)45 (i: 0, k: 1)---
242.ColumbianChocolate4.3--11 (i:8, k:0)4 (i: 2)----
243.kent19714.4--13 (i:0, k:0)4 (i: 0)-811-
244.SeanL1522.3--11 (i:0, k:0)4 (i: 0)152 (i: 0, k: 5)---
245.tyler221.6--4 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
246.River Birzer1.7--5 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
247.tazscroggy1.4--2 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
248.Buddy09184.2---4 (i: 0)----
249.chewy9222.4--10 (i:0, k:0)4 (i: 1)----
250.Mountain4.8--14 (i:10, k:0)4 (i: 0)--2-
251.Nolapete2.2--8 (i:0, k:0)4 (i: 0)--2-
252.Victoria Lamb509.85-35 (i:0, k:0)4 (i: 0)50 (i: 3, k: 1)-1-
253.ChristianKline3.6--8 (i:6, k:0)4 (i: 2)----
254.PlecoLover27213.0--6 (i:6, k:0)4 (i: 0)----
255.Ullopincrate2.0--8 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
256.Deborah Claro Childress119.18-38 (i:21, k:0)4 (i: 4)--111
257.indeliKate3.5--23 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
258.Darrin J. Thomas6.12-12 (i:8, k:0)4 (i: 0)--1-
259.TheDoctor14.8--55 (i:15, k:21)4 (i: 3)--45-
260.Carl Dutton87.65-5 (i:2, k:0)4 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)-1-
261.ali123455.4--37 (i:0, k:0)4 (i: 2)--1-
262.CichliDon521.7--5 (i:0, k:0)4 (i: 0)52 (i: 0, k: 3)---
263.Twigcat1.7--3 (i:0, k:0)4 (i: 1)----
264.Regan1.3--1 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
265.richnlou11613.9--27 (i:0, k:0)4 (i: 0)61 (i: 0, k: 2)---
266.Lee19802.0--8 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
267.Dice17901.7--5 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
268.Mark Allison12814.645-68 (i:51, k:0)4 (i: 0)1275 (i: 4, k: 39)-14-
269.PlecFan4.2--8 (i:7, k:0)4 (i: 4)----
270.Gary Wong9.5--71 (i:3, k:0)4 (i: 3)----
271.JothaR2.0--6 (i:0, k:0)4 (i: 1)----
272.KSquared4.1--11 (i:7, k:0)4 (i: 2)----
273.Lunadraco4.4--11 (i:4, k:0)4 (i: 4)--10-
274.ThePoseidon2.3--7 (i:2, k:0)4 (i: 0)----
275.aryface4.9--11 (i:5, k:7)4 (i: 4)--8-
276.CATFISHOWEN185.0---4 (i: 4)----
277.stang12.3--11 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
278.suprabiatch1.9--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
279.jcorey802.2--5 (i:2, k:0)4 (i: 0)80 (i: 0, k: 2)-1-
280.Allie722.1--5 (i:0, k:0)4 (i: 2)----
281.tsin21523.8--5 (i:5, k:0)4 (i: 4)52 (i: 0, k: 2)-3-
282.Azarak2.6--14 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
283.donttellmywife142.7--9 (i:3, k:0)4 (i: 0)14 (i: 0, k: 1)---
284.Joel Rahkonen19.317-8 (i:0, k:0)4 (i: 0)--3-
285.jamos1952.9--17 (i:0, k:0)4 (i: 0)195 (i: 3, k: 6)---
286.SLIMESLAYER101876.5--12 (i:0, k:0)4 (i: 0)187 (i: 5, k: 3)347-
287.Anthony Perry3.1--10 (i:0, k:0)4 (i: 4)--1-
288.paul374.2--26 (i:0, k:0)4 (i: 0)37 (i: 0, k: 1)-6-
289.Richard Broadbent1386.911-37 (i:0, k:0)4 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)-109
290.ScottWater662.5--5 (i:0, k:0)4 (i: 4)66 (i: 2, k: 2)---
291.ianmarg27.6--68 (i:55, k:7)4 (i: 3)--80-
292.flowaz1.7--5 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
293.wolfytwigg3.4--11 (i:0, k:0)4 (i: 0)--11-
294.PepperedGary1.9--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
295.jradams3463.0--5 (i:2, k:0)4 (i: 2)46 (i: 0, k: 1)-5-
296.Amareledh2.7--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)-17-
297.Psy1.6--4 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
298.Casey Meanney4036.331-27 (i:27, k:4)4 (i: 4)389 (i: 35, k: 7)10421
299.ineededanotherhobby1.8--3 (i:0, k:0)4 (i: 0)--3-
300.BRLaquatics1693.7--6 (i:5, k:0)4 (i: 0)169 (i: 11, k: 3)36-
301.RickieH1.7--5 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
302.PGR1.9--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
303.Tommi3.5--15 (i:0, k:0)4 (i: 4)----
304.MidwestBugMan4.8--16 (i:1, k:0)4 (i: 1)--16-
305.kellygirl1.9--7 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
306.Aeneid1.6--2 (i:0, k:0)4 (i: 0)--2-
307.evilxyardxgnome6.7--27 (i:0, k:27)4 (i: 0)--28-
308.pramirez1.5--3 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
309.Moosipher2.9--9 (i:0, k:0)4 (i: 4)----
310.mante-religieuse3.1--11 (i:0, k:0)4 (i: 4)----
311.Cool_Cat(fish)4.9--15 (i:0, k:0)4 (i: 0)-616-
312.CincyFish2.0--2 (i:2, k:0)4 (i: 0)--2-
313.Lightbringer2.5--13 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
314.joe.juice132.8--16 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
315.Edmund Correia3.2--20 (i:0, k:0)4 (i: 0)----
316.Karl Ourand5.8--10 (i:10, k:9)4 (i: 3)--10-
317.steveh283474.5--31 (i:1, k:0)4 (i: 0)347 (i: 2, k: 10)---
318.unblinded2.5--12 (i:0, k:0)4 (i: 0)-1--
319.DiHo2.8--12 (i:0, k:0)4 (i: 2)----
320.wendy3333.6--17 (i:5, k:0)3 (i: 0)----
321.tagamasid102311.0--35 (i:35, k:0)3 (i: 3)----
322.josh7183.9---3 (i: 0)----
323.nedara2.1--4 (i:1, k:0)3 (i: 3)----
324.Catfish freak5.2--23 (i:7, k:0)3 (i: 3)----
325.nevermore7811.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
326.Lee A.1.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
327.sasdrum1.5--4 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
328.flipperfeet2.9--13 (i:0, k:0)3 (i: 0)--7-
329.financialfoodie1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
330.gosephe211.9--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)21 (i: 0, k: 1)---
331.alank1.8--3 (i:3, k:0)3 (i: 0)----
332.giraffee603.8--16 (i:3, k:0)3 (i: 0)60 (i: 3, k: 2)-7-
333.Black_flys3.3--20 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
334.This Old Spouse2.7--12 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
335.Vess1055.0--39 (i:0, k:0)3 (i: 1)105 (i: 0, k: 6)---
336.CATMAndrew207.7--22 (i:20, k:0)3 (i: 3)20 (i: 0, k: 1)---
337.Rebah1.5--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)--1-
338.www.rareaquatics.co.uk60.4749-3 (i: 0)--35-
339.paleatus1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
340.Armand2353.8--6 (i:4, k:2)3 (i: 3)235 (i: 10, k: 7)27-
341.thefredpit80.4--34 (i:20, k:3)3 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)154-
342.ybraminim1.1--2 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
343.johho401.5--2 (i:2, k:0)3 (i: 0)40 (i: 0, k: 1)---
344.CAtfishluvva2.7--6 (i:2, k:0)3 (i: 2)--4-
345.uffe1.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
346.bbdean0411.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)---
347.Baxter45681.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
348.mosin nagant1471.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
349.soccerwardox1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
350.Thoth1.9--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
351.Michael Stern701.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)70 (i: 0, k: 3)---
352.jenniebean1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
353.Plecodoras1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
354.atharrison211.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
355.plecolover32.1--4 (i:4, k:0)3 (i: 0)----
356.santor1.0--1 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
357.KiwiBigD1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
358.uaru1504.9--16 (i:11, k:0)3 (i: 1)150 (i: 11, k: 3)---
359.crazyjock4.4--35 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
360.Catfishfingers2.5--16 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
361.Matt Welling1004.2--9 (i:9, k:0)3 (i: 3)100 (i: 8, k: 3)---
362.Brad Pleco Addict4.0--13 (i:9, k:0)3 (i: 0)----
363.Dark Rose2.5--10 (i:2, k:0)3 (i: 1)----
364.AquariumRox184.3---3 (i: 2)----
365.Maccus1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
366.Supercorygirl1242.2--13 (i:0, k:0)3 (i: 0)124 (i: 1, k: 3)---
367.Stefan20135.8--15 (i:14, k:0)3 (i: 3)----
368.cpfc1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
369.PlatinumSM2.0--3 (i:1, k:0)3 (i: 3)----
370.Chanin095.4--13 (i:13, k:0)3 (i: 3)----
371.Mariska442.9--11 (i:1, k:0)3 (i: 3)44 (i: 0, k: 1)-1-
372.Esther1.5--2 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
373.crkinney141.8--9 (i:0, k:0)3 (i: 0)14 (i: 0, k: 1)---
374.faxling7.0--16 (i:12, k:10)3 (i: 3)--15-
375.shad0wfish131.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
376.mrfishydude442.7--18 (i:0, k:0)3 (i: 0)44 (i: 0, k: 2)---
377.brechtvh2.1--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
378.Avinitlarge2.0--11 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
379.CorydoraCat1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
380.zeehop1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
381.Nanu1561.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
382.Coldhands10.1--30 (i:30, k:0)3 (i: 1)----
383.Aquanaut1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
384.CarlDeller2.3--6 (i:1, k:0)3 (i: 3)----
385.KGlo4.5--16 (i:8, k:0)3 (i: 2)----
386.highoctane5002.1--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
387.Ciryluk3g2.2--5 (i:4, k:0)3 (i: 0)----
388.JumpMaster2.3--12 (i:1, k:0)3 (i: 0)----
389.Jumpmaster2.1--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
390.Dragonrat103.2--9 (i:7, k:0)3 (i: 0)10 (i: 0, k: 1)---
391.Siltsu1.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
392.FarNorth71.7--3 (i:0, k:0)3 (i: 2)7 (i: 0, k: 1)-1-
393.scleropages1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
394.Hikarixz1.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
395.Mistyotis5.9--40 (i:0, k:0)3 (i: 0)-10--
396.jtizzle1.2--1 (i:1, k:0)3 (i: 0)----
397.CowBoYReX2.6--17 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
398.arthos2.7--16 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
399.Jeffrey Smith13.93-57 (i:18, k:0)3 (i: 3)--1-
400.xakkan2.7--14 (i:1, k:0)3 (i: 1)----
401.Demon3.1--6 (i:6, k:0)3 (i: 2)----
402.Wallace1.9--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
403.Konstantinos Giannopoulos22.519-14 (i:0, k:0)3 (i: 3)--6-
404.marcincan183.9---3 (i: 0)----
405.catfanatic481.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)48 (i: 0, k: 6)---
406.Nausicaa4.4--9 (i:5, k:4)3 (i: 3)--10-
407.johnw631.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
408.Mario2.0--9 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
409.PaperDoves861.2--34 (i:28, k:1)3 (i: 0)85 (i: 0, k: 2)-13-
410.pippilee1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
411.Kyleonfire1.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
412.Daniel Blom8.62-55 (i:0, k:0)3 (i: 0)--2-
413.J-Lia1.8--3 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
414.Ozcattie1.9--8 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
415.pleco1711821.9--4 (i:3, k:0)3 (i: 0)----
416.shrimpkeeper2222.4--5 (i:3, k:0)3 (i: 2)----
417.Avasion1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
418.espenaa1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
419.Gallywags3.9--11 (i:4, k:4)3 (i: 3)--5-
420.AndiH1.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
421.TomK1.6--5 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
422.Brandon Smith2.1--6 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
423.Gibbiceps1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
424.stuart2641.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
425.linz_d871.1--2 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
426.bephoto1.6--3 (i:2, k:0)3 (i: 0)----
427.Murray1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
428.dusanmal91.6--5 (i:0, k:0)3 (i: 1)9 (i: 0, k: 1)---
429.xtro341.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
430.kiwidu21174.9--20 (i:4, k:1)3 (i: 0)17 (i: 0, k: 1)-12-
431.Jobro4.4--12 (i:7, k:0)3 (i: 3)--3-
432.Tash784202.1--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)20 (i: 0, k: 1)---
433.gr8plecos1.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
434.Apache64671.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
435.HenkeP233.5--16 (i:3, k:0)3 (i: 2)23 (i: 0, k: 2)---
436.Sabaji3.3--24 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
437.Raven1991952.4--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)95 (i: 3, k: 2)-5-
438.diesel4.3--13 (i:3, k:3)3 (i: 2)-110-
439.Departure322.1--4 (i:3, k:0)3 (i: 1)32 (i: 1, k: 1)---
440.ren801.8--9 (i:0, k:0)3 (i: 0)80 (i: 7, k: 2)---
441.mangopleco461.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)46 (i: 0, k: 2)---
442.SABROM3.6--7 (i:6, k:0)3 (i: 3)-2--
443. Daniel M. Milaczewski4.52-11 (i:0, k:0)3 (i: 2)--1-
444.TheSmurfinator1.8--9 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
445.Arget1.2--1 (i:1, k:0)3 (i: 0)----
446.MattHunt2.3--10 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
447.cetonia184.5---3 (i: 3)----
448.Kevin Prahl441.8--33 (i:2, k:0)3 (i: 2)43 (i: 0, k: 1)653-
449.OddOscar1.7--6 (i:0, k:0)3 (i: 1)----
450.Chris57871.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
451.BullFishkeeping2.0--11 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
452.aqua_boy183.9---3 (i: 0)----
453.tf_fish1.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
454.crazylegs1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
455.Busterny2.8--7 (i:2, k:3)3 (i: 0)-17-
456.Gretesam1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
457.ariefputranto2.5--9 (i:0, k:0)3 (i: 3)--1-
458.Redhairedsniper1.7--4 (i:1, k:0)3 (i: 1)----
459.scolba2.2--5 (i:3, k:0)3 (i: 1)----
460.sabrinah1.3--2 (i:0, k:0)3 (i: 0)--2-
461.TetraL2001.2--1 (i:1, k:0)3 (i: 0)----
462.Mike Gopperth88.3--36 (i:17, k:0)3 (i: 2)8 (i: 0, k: 1)---
463.danielpblue102.2--6 (i:3, k:0)3 (i: 0)10 (i: 0, k: 1)-1-
464.F15CathyShark2.5--4 (i:2, k:0)3 (i: 1)-6--
465.anglerfishuk2.0--5 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
466.BeastMaster1.2--1 (i:1, k:0)3 (i: 0)----
467.richsfishes1.5--3 (i:0, k:1)3 (i: 0)--3-
468.Bradcc1.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
469.dougy1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
470.jha616.6--52 (i:0, k:0)3 (i: 2)--1-
471.PiscesLady183.9---3 (i: 0)----
472.NorthHawk2.1--8 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
473.Brandonky21593.6--9 (i:9, k:0)3 (i: 0)59 (i: 0, k: 3)---
474.Pontimic4.9--11 (i:7, k:0)3 (i: 0)-411-
475.emperorted2.5--10 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
476.Sanplec3.0--13 (i:4, k:0)3 (i: 0)----
477.tupulointi7.0--16 (i:3, k:11)3 (i: 0)-2118-
478.Knotted pumpkin375.8--21 (i:1, k:4)3 (i: 0)37 (i: 1, k: 4)422-
479.Jr.marks3.0--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)-110-
480.Ross Chapman1.9--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
481.andycapdnz1.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
482.Bbradley3.1--7 (i:4, k:0)3 (i: 1)--5-
483.Tana Clarke102.2--13 (i:0, k:0)3 (i: 0)---1
484.Generation7.1--20 (i:12, k:0)3 (i: 0)--18-
485.KnaveTO1.9--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
486.Peter Kuffler18.59-20 (i:12, k:0)3 (i: 2)-1523-
487.blufox1.7--2 (i:0, k:0)3 (i: 3)----
488.reaperkit2.2--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)--7-
489.Milton Tan2391.517-22 (i:0, k:0)3 (i: 0)237 (i: 0, k: 6)-14-
490.Rex Taco2.4--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)--8-
491.irshprncsk10.7--62 (i:7, k:3)3 (i: 0)-121-
492.Melchior1.7--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
493.Joshua Emm10.14-49 (i:0, k:0)3 (i: 1)--1-
494.runcyclerun1.5--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)--3-
495.Dalek Tzet16.4--17 (i:11, k:0)3 (i: 3)1 (i: 0, k: 1)-10-
496.geekshow2.6--17 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
497.thanatoid591.7--1 (i:1, k:0)3 (i: 2)59 (i: 5, k: 1)-1-
498.Dworr1.1--1 (i:0, k:0)3 (i: 0)--1-
499.sedimentaryBear2.4--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)-93-
500.seml200fan2.9--9 (i:0, k:0)3 (i: 0)-110-
501.mgamer20o02.2--13 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
502.roffe2.7--6 (i:3, k:1)3 (i: 0)--6-
503.Wraith2.0--11 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
504.k_u_j_a62.4--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)6 (i: 0, k: 1)-8-
505.LDan463.3--6 (i:2, k:0)3 (i: 0)46 (i: 0, k: 1)68-
506.Izzul90m3.3--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)--12-
507.Lloydy1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
508.Baphijmm1.8--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)-33-
509.Rick Gorski6.0--20 (i:0, k:0)3 (i: 0)-922-
510.Lubbe2.6--17 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
511.Bartman2.4--15 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
512.sturiosoma1753.1--6 (i:0, k:0)3 (i: 3)175 (i: 4, k: 6)-10-
513.Lina3.1--10 (i:0, k:0)3 (i: 0)--12-
514.Kingooli4.7--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)-266-
515.Bob Cole1.5--1 (i:0, k:1)3 (i: 0)--5-
516.JoJo31311.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
517.gnome3g2.5--8 (i:0, k:0)3 (i: 0)--8-
518.AmsterdamAqua103.9--13 (i:0, k:8)3 (i: 2)10 (i: 0, k: 1)-13-
519.TodorGerzilov981.9--4 (i:0, k:4)3 (i: 0)98 (i: 2, k: 2)24-
520.Qwhittaker7.0--26 (i:0, k:11)3 (i: 0)-629-
521.DrunkenPanda1.9--6 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
522.ahodge842.2--13 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
523.Scapecat1.8--3 (i:0, k:1)3 (i: 0)-24-
524.wardcorp1.4--5 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
525.shaunypoo1.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
526.Firochromis4.6--9 (i:3, k:0)3 (i: 0)-913-
527.Crel2.5--16 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
528.DaveT1.2--3 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
529.TheWetArm2.1--12 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
530.Complexity1.3--4 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
531.CubCariboo1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
532.Aquaddict2.9--8 (i:1, k:6)3 (i: 0)-28-
533.Ichthyovenator7.7--15 (i:2, k:12)3 (i: 0)-3019-
534.SwevenWonders832.6--3 (i:2, k:3)3 (i: 0)83 (i: 4, k: 3)46-
535.Håkon Haraldseide27.124-1 (i:0, k:0)3 (i: 3)--15-
536.syno-kev4.1--28 (i:0, k:0)3 (i: 2)----
537.The_Thicc_Kobudai1.9--2 (i:0, k:2)3 (i: 3)--2-
538.LeFeesh2.9--4 (i:3, k:4)3 (i: 3)--4-
539.pirate monkey1.8--5 (i:2, k:0)3 (i: 0)----
540.T4FR1.6--7 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
541.Serian1.5--6 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
542.silentskream1.1--2 (i:0, k:0)3 (i: 0)----
543.AquariumLover042.4--6 (i:4, k:0)2 (i: 2)----
544.rroomm111843.2--9 (i:5, k:0)2 (i: 2)184 (i: 9, k: 5)-3-
545.Hapahound19713.2--12 (i:5, k:0)2 (i: 2)----
546.barbatus_451.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
547.donpetty4651.6--46 (i:32, k:0)2 (i: 0)464 (i: 8, k: 13)---
548.freshfishing1.9--7 (i:2, k:0)2 (i: 1)----
549.4122Johns1.5--9 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
550.Kataterfish1.8--4 (i:3, k:0)2 (i: 1)----
551.plecusmaximus10101.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)10 (i: 0, k: 1)---
552.Corygal2.2--4 (i:4, k:0)2 (i: 2)----
553.Coursair1.3--3 (i:2, k:0)2 (i: 0)----
554.markmoten2.3--17 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
555.feesh0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
556.Janne Aho183.6---2 (i: 0)----
557.manyfishmurphy3.0--13 (i:1, k:0)2 (i: 0)--9-
558.spinyoldbrian0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
559.CATMANdrew203.2--22 (i:0, k:0)2 (i: 2)20 (i: 0, k: 1)---
560.miryam183.8---2 (i: 1)----
561.Rainbow1.4--6 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
562.MrGT5001.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
563.Starfish421.8--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
564.BallAquatics302.2--8 (i:3, k:0)2 (i: 1)30 (i: 0, k: 2)---
565.catfish-pigeon1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
566.Mcjlance1.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
567.pel1.5--3 (i:1, k:0)2 (i: 2)----
568.jakkals3.0--15 (i:0, k:0)2 (i: 0)-81-
569.redfan1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
570.henward1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
571.corielover1.9--5 (i:3, k:0)2 (i: 1)----
572.Niels Verhoork7.55-5 (i:4, k:0)2 (i: 2)--2-
573.DWhite111.1--3 (i:1, k:0)2 (i: 0)11 (i: 1, k: 1)---
574.nerdoutlaw2.5--19 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
575.Lframe1.3--3 (i:2, k:0)2 (i: 0)----
576.Cyberdragon10.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)1 (i: 0, k: 1)---
577.CatfishPownage632.3--15 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
578.Watersprite0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
579.rtyrolia0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
580.nurseshelly0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
581.mdwflyer151.8--10 (i:1, k:0)2 (i: 0)15 (i: 0, k: 0)---
582.biotope69551.7--9 (i:0, k:0)2 (i: 1)55 (i: 2, k: 1)---
583.Missytown60.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
584.papwalker242.8--6 (i:6, k:0)2 (i: 2)24 (i: 1, k: 1)---
585.firefish111.1--3 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
586.Vicz24183.6---2 (i: 0)----
587.shep0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
588.mjh712812.1--7 (i:2, k:0)2 (i: 0)81 (i: 1, k: 2)13-
589.fatboy81.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
590.Dinnie1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
591.aalund0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
592.Loricariidea19901.5--7 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
593.pereli3.3--13 (i:7, k:0)2 (i: 0)----
594.stefjane1.0--2 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
595.marty14183.6---2 (i: 0)----
596.jc_jc1.5--9 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
597.Eivind0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
598.mikemaes5.4--16 (i:16, k:0)2 (i: 0)----
599.oldcat1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
600.Sean OB0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
601.Grimfilth463.3--11 (i:6, k:0)2 (i: 2)46 (i: 2, k: 1)---
602.sophiecat1.2--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
603.mifune1.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
604.jvision413.2--26 (i:0, k:0)2 (i: 0)41 (i: 0, k: 1)---
605.Bantarioo281.7--3 (i:3, k:0)2 (i: 1)28 (i: 1, k: 1)---
606.MMK19961.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
607.Joost2.4--16 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
608.iafr11131.9--7 (i:1, k:0)2 (i: 1)13 (i: 0, k: 1)-2-
609.coffee1stlife2nd183.8---2 (i: 1)----
610.Joseph Verdino1.1--1 (i:1, k:0)2 (i: 1)----
611.labyazilim863.4--14 (i:7, k:0)2 (i: 0)86 (i: 2, k: 4)---
612.psyk11.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
613.asaman2.1--9 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
614.lurch1000501.5--7 (i:1, k:0)2 (i: 0)50 (i: 0, k: 1)---
615.mcq11.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
616.liamrobin11.1--3 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
617.doddreece@gmail.com1.0--2 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
618.secuono1.9--9 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
619.hankinswood6.3--35 (i:9, k:0)2 (i: 2)----
620.montivar0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
621.Mark Panaque1.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
622.Walkie-TalkieCatfish1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
623.craigzeb571.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)57 (i: 0, k: 1)---
624.jeroensten1.7--9 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
625.Krawallo1.7--5 (i:1, k:0)2 (i: 2)----
626.Andy1927162.1--5 (i:5, k:0)2 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)---
627.rodney1.5--9 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
628.magicmarymac61.7--5 (i:1, k:0)2 (i: 2)6 (i: 0, k: 1)---
629.Steph850.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
630.magdalo2.9--7 (i:6, k:0)2 (i: 2)----
631.jpicker130.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
632.Cory Ben484.5--36 (i:0, k:0)2 (i: 0)48 (i: 0, k: 1)-3-
633.Shaddex631.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)63 (i: 1, k: 2)---
634.ahasting2.3--7 (i:3, k:0)2 (i: 2)----
635.mavr-v130.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)13 (i: 0, k: 1)---
636.Arnaud Devorsine214.0--14 (i:10, k:0)2 (i: 0)21 (i: 0, k: 2)---
637.guppy092.1--7 (i:0, k:0)2 (i: 2)--4-
638.Distre391.4--3 (i:1, k:0)2 (i: 0)39 (i: 2, k: 1)-3-
639.botguy131.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
640.GoldWing183.6---2 (i: 0)----
641.L777131.6--5 (i:0, k:5)2 (i: 0)13 (i: 0, k: 1)-5-
642.motagaz0.9--1 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
643.Kongstedt1.9--3 (i:3, k:0)2 (i: 2)----
644.shivamotiram1.8--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
645.wolverine20311.9--11 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
646.amacintosh1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
647.NC247.1--65 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
648.cawnov1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
649.Vlacek1.5--3 (i:2, k:0)2 (i: 1)----
650.FunkyFredFrog2.1--15 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
651.antec551.1--3 (i:0, k:0)2 (i: 1)55 (i: 1, k: 2)---
652.lilu477.6--34 (i:18, k:0)2 (i: 0)47 (i: 0, k: 2)---
653.ChrisScholes260581.7--9 (i:1, k:0)2 (i: 0)58 (i: 0, k: 1)---
654.Syno Rey74.2--24 (i:5, k:0)2 (i: 1)7 (i: 0, k: 1)---
655.RedLiz1.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
656.uffe771.8--6 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
657.klink51.2--4 (i:0, k:1)2 (i: 1)----
658.tattiescone0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
659.danlinn1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
660.robb harriston1.6--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
661.EnolaGaye1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
662.rimmerhusfisk1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
663.DamianL0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
664.smoothsailor183.8---2 (i: 1)----
665.cjhoogma1.6--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
666.bcmitchell2.3--17 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
667.PlecoMad1.4--2 (i:1, k:0)2 (i: 2)----
668.nixmix0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
669.genuinex0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
670.frapadoodle840.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)84 (i: 0, k: 2)---
671.Josiemetzner1.5--3 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
672.Bunnie1978183.6---2 (i: 0)----
673.sawilson20030.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
674.HUNdani1061.7--11 (i:0, k:0)2 (i: 0)106 (i: 0, k: 6)---
675.Gertbl996.7--23 (i:17, k:0)2 (i: 2)99 (i: 2, k: 5)---
676.Hellspawn1.0--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--2-
677.minifoot770.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
678.har_eh471.4--4 (i:0, k:0)2 (i: 2)47 (i: 0, k: 2)---
679.Templeflower81.5--3 (i:3, k:0)2 (i: 0)8 (i: 0, k: 1)---
680.James La Roche3339.7--108 (i:74, k:1)2 (i: 0)331 (i: 0, k: 23)-35-
681.Todber0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
682.sweetcora1.2--4 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
683.emacartoon5.6--16 (i:15, k:0)2 (i: 2)----
684.hamejames1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
685.Myric0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
686.theviper063.5--19 (i:5, k:0)2 (i: 0)----
687.Divinehammer2.9--21 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
688.wax323.3--11 (i:7, k:0)2 (i: 1)----
689.camillajakobsen932.2--16 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
690.malawicarsten332.1--4 (i:3, k:3)2 (i: 1)33 (i: 1, k: 1)-3-
691.Dan*1.8--4 (i:2, k:0)2 (i: 2)----
692.Kennet0.6---2 (i: 0)----
693.roadkingray1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
694.QuantumManiac0.9--1 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
695.langley011.9--7 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
696.wilkinss771.4--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
697.Vogias190.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)19 (i: 0, k: 1)---
698.oanes1.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
699.tyrone147501.8--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)50 (i: 0, k: 6)---
700.inatthedeepend101.2--2 (i:2, k:0)2 (i: 0)10 (i: 0, k: 1)---
701.Aquaticus381.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)38 (i: 1, k: 1)---
702.dreed0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
703.shere khan0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
704.Deb27031.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
705.Igor0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
706.rsekerka73183.8---2 (i: 1)----
707.Bardot1.7--11 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
708.stormwarrior1.5--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)-1--
709.mamoo1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
710.corycrazy2.3--17 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
711.James May9.18-2 (i:0, k:0)2 (i: 1)--1-
712.NatureViv281.9--2 (i:1, k:0)2 (i: 1)28 (i: 0, k: 1)61-
713.gmartin021.4--2 (i:1, k:0)2 (i: 2)----
714.lynja3212.2--12 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
715.Psuedofire183.6---2 (i: 0)----
716.Brett19981.6--4 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
717.datfish2.6--15 (i:2, k:0)2 (i: 0)--1-
718.TigerPleco20142.7--11 (i:4, k:0)2 (i: 1)----
719.summer0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
720.Cento1.2--2 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
721.TorillNB131.3--3 (i:0, k:0)2 (i: 2)13 (i: 0, k: 1)---
722.makok0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
723.matt16281.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
724.DazSH1.6--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
725.telsonboy1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
726.hovmoller1.9--9 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
727.ichtyophile2.2--14 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
728.Chadwick Belbeck2.31-4 (i:0, k:0)2 (i: 1)--1-
729.shad0wfish0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
730.LasagnaPleco0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
731.hummer44441.9--3 (i:3, k:0)2 (i: 2)----
732.danny.4501.7--11 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
733.Arron_N5.3--33 (i:7, k:0)2 (i: 0)----
734.Dougal97184.0---2 (i: 2)----
735.Cichlidintheblood183.6---2 (i: 0)----
736.kdeck2001183.6---2 (i: 0)----
737.Nuwar1.7--9 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
738.Richard Elliott11.9--7 (i:1, k:0)2 (i: 2)1 (i: 0, k: 1)---
739.groeneen1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
740.jr01240.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
741.splendid2000184.0---2 (i: 2)----
742.TownForkCreek1.0--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--1-
743.Fishfreaks19711.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
744.jzcombo0.9--1 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
745.alga4.0--32 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
746.Jost772.9--22 (i:0, k:0)2 (i: 0)77 (i: 4, k: 2)-1-
747.asian_bumblebeecat0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
748.Ambull1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
749.Michelle Nixon8.37-1 (i:0, k:0)2 (i: 2)--2-
750.Chris87183.6---2 (i: 0)----
751.Big Mike0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
752.GHCHPlecos1.5--7 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
753.Rich Hevesi3.61-17 (i:1, k:0)2 (i: 0)--1-
754.trendkill2090.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
755.jacobhayes792.0--10 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
756.ChanelGreen0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
757.Robert Back7.04-18 (i:0, k:0)2 (i: 1)--4-
758.Jconnolly1119183.6---2 (i: 0)----
759.drgold5.1--41 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
760.alleykat1.1--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)--1-
761.Wingostar1.5--5 (i:1, k:0)2 (i: 1)----
762.nasTodor1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
763.asparagus0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
764.Waldsee1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
765.gordon183.6---2 (i: 0)----
766.Parahomo183.8---2 (i: 1)----
767.Roel0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
768.aarnes0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
769.Guppy091.4--4 (i:0, k:1)2 (i: 2)----
770.stuart henson1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
771.lnumbers632.0--12 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
772.zurikitty130.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
773.MayA830.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
774.Jonboy1.7--11 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
775.miamimeow161.6--2 (i:1, k:0)2 (i: 2)16 (i: 0, k: 2)-2-
776.Matthew Faulkner46.642-14 (i:0, k:0)2 (i: 0)--26-
777.Embee261.1--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)26 (i: 0, k: 2)-2-
778.Fisk1.7--9 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
779.Nativeguy1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
780.arcsb1.8--7 (i:0, k:0)2 (i: 2)--1-
781.dragoonwoman0.8---2 (i: 1)----
782.Scrumdiddle0.8---2 (i: 1)----
783.flappinganimal1.3--3 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
784.Rhomadeas1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
785.jprp3.0--24 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
786.vlg1728183.8---2 (i: 1)----
787.sampster50001.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
788.t1954.5--25 (i:0, k:1)2 (i: 0)--14-
789.Sktchy1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
790.AbbysAquatics0.9--1 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
791.MatsJ2.9--12 (i:0, k:0)2 (i: 1)--9-
792.dkw183.6---2 (i: 0)----
793.Huixtocihuatl183.6---2 (i: 0)----
794.jadetristan332.9--7 (i:5, k:0)2 (i: 2)33 (i: 0, k: 1)11-
795.dbhewitt631.2--4 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
796.Mahomed Desai20.817-12 (i:2, k:0)2 (i: 2)--12-
797.Devhen981.1--1 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
798.dennis841.4--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)-2--
799.betty87183.6---2 (i: 0)----
800.Hoyo12331.8--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)33 (i: 0, k: 1)---
801.Plaegis91.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)9 (i: 0, k: 1)---
802.NuclearCoast0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
803.Stalin2.0--8 (i:3, k:0)2 (i: 0)----
804.LIttlewing6was91.0--2 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
805.ajw93561136.1--18 (i:11, k:0)2 (i: 1)113 (i: 0, k: 5)112-
806.PlecoPunk0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
807.jomi1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
808.acidise1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
809.Sixgun0.9--1 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
810.aquatic nature183.6---2 (i: 0)----
811.Leeleeka3.0--7 (i:6, k:0)2 (i: 2)-1--
812.francistrus676.9--31 (i:15, k:0)2 (i: 0)67 (i: 1, k: 4)-2-
813.Valk1761.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
814.nowhereman2.3--17 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
815.judeblackburn4.8--40 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
816.pictuswhiptail1.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
817.Tocinoyhuevos1.6--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
818.kim@8700.biz441.8--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)44 (i: 0, k: 2)---
819.gizulon1203.2--8 (i:4, k:0)2 (i: 2)120 (i: 8, k: 2)24-
820.sapphire2.3--5 (i:4, k:0)2 (i: 2)----
821.sailfin1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
822.Flatdog2.2--16 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
823.shadowcat1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
824.Toddw0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
825.CoryCats6551.7--5 (i:2, k:0)2 (i: 1)----
826.tigger270.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
827.JoWhiteFox1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
828.Marshal1.2--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
829.PlecoRob87401.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)40 (i: 0, k: 1)---
830.JustKia1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
831.Theblobfishman241.6--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)24 (i: 0, k: 1)15-
832.NI7S2S0AN1.9--5 (i:4, k:0)2 (i: 0)----
833.LucF1450193.9--13 (i:7, k:0)2 (i: 0)19 (i: 0, k: 2)-6-
834.chaosfrog1421.9--4 (i:2, k:2)2 (i: 1)-12-
835.bigcatsrus1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
836.Zakqary1.3--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
837.Mike C1.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
838.Drfunkenstein570.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
839.EthanRuss2.1--5 (i:3, k:0)2 (i: 2)----
840.Syno_Eupterus.2.0--14 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
841.jo o1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
842.Camaroahopp1.5--9 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
843.dougkn1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
844.tasoulis0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
845._BaDgUy_0.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
846.bibek18631.2--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)63 (i: 0, k: 2)-2-
847.sun10040.8--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
848.wwajfd1.5--7 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
849.Redcatman2.7--21 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
850.LauraG0.9--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--1-
851.Yams0.9--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--1-
852.Dollabils2.1--11 (i:1, k:0)2 (i: 0)--2-
853.royaldragoness2.9--23 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
854.Pain1.0--2 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
855.Kacoo1.9--2 (i:1, k:0)2 (i: 1)-52-
856.andy754.9--28 (i:0, k:0)2 (i: 0)-312-
857.Dylan k183.6---2 (i: 0)----
858.andy.cole941.5--7 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
859.neelhound1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
860.Popeye1.5--4 (i:0, k:0)2 (i: 2)--1-
861.luver_of_fish1.0---2 (i: 2)----
862.hookedoncats183.6---2 (i: 0)----
863.The Pfusch1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
864.Emma Hallett1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
865.Reginator2.2--14 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
866.kelynrowan0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
867.PardoFX1.7--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)-15-
868.NorCalAl183.6---2 (i: 0)----
869.PlecoFam181.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
870.otoguppylover1.3--5 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
871.angerygrover360.4--92 (i:0, k:2)2 (i: 1)35 (i: 0, k: 1)-4-
872.Segelkaerpfling1.5--5 (i:0, k:0)2 (i: 2)----
873.cat_allergy1.3--3 (i:2, k:0)2 (i: 0)----
874.manicmonday1.9--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)-16-
875.Rupert Richardson2023.7--10 (i:3, k:5)2 (i: 0)202 (i: 3, k: 4)510-
876.fusco2.5--19 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
877.GW_NL2.0--12 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
878.Raycharles1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
879.davidwai881.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
880.Hsapsed133.6--11 (i:8, k:0)2 (i: 0)13 (i: 0, k: 1)-3-
881.Hadar Spivak183.6---2 (i: 0)----
882.aquariumdevdude2.5--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)--9-
883.johnnyboy221.0--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)22 (i: 0, k: 1)-2-
884.Supernova1711.5--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)--5-
885.chainsawchick67183.6---2 (i: 0)----
886.Sunman2225.2--11 (i:11, k:0)2 (i: 0)--13-
887.skaskankerbr1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
888.epindc1.1--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
889.characinkid512.1--10 (i:0, k:3)2 (i: 0)51 (i: 1, k: 1)5--
890.danielryan0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
891.paul b 761.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
892.Mpulungu4.6--16 (i:3, k:0)2 (i: 0)-117-
893.Lophio0.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
894.allim2.7--19 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
895.dthygesen502.8--11 (i:0, k:5)2 (i: 0)50 (i: 5, k: 3)-11-
896.YumaFishResort2.2--4 (i:1, k:0)2 (i: 0)-55-
897.krb411.5--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)41 (i: 2, k: 1)13-
898.Zaryon1.7--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)--6-
899.seds1.3--5 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
900.Henrik J183.6---2 (i: 0)----
901.miquel1.2--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
902.Tamme19910.8--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)--1-
903.pinnaverde1.5--2 (i:1, k:0)2 (i: 1)-12-
904.Clammage1.4--8 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
905.boucher840.7--1 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
906.Complecs0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
907.Glenn Axt40.632-25 (i:16, k:0)2 (i: 2)--19-
908.WiseSoul2.0--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)--7-
909.divemaster941.2--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
910.eliy71.6--10 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
911.juree0.9--1 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
912.bahamafj113.3--11 (i:1, k:6)2 (i: 0)-113-
913.powerbmw2.0--5 (i:1, k:0)2 (i: 0)--7-
914.Yofman1.3--5 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
915.Hamburger3.8--14 (i:0, k:0)2 (i: 0)--18-
916.steph44183.6---2 (i: 0)----
917.inkyjenn1.6--8 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
918.Dongjin-Kang0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
919.Paolo Bernardi IT1.1--1 (i:0, k:0)2 (i: 1)--2-
920.Luqman1.7--1 (i:1, k:0)2 (i: 0)--8-
921.qbassqbass2.1--7 (i:0, k:0)2 (i: 0)-17-
922.Clogstonian183.6---2 (i: 0)----
923.awkwardgryphon3.0--12 (i:0, k:0)2 (i: 0)--12-
924.Steven Fulford4.0--16 (i:1, k:1)2 (i: 0)--16-
925.Tgray051.2--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)--3-
926.Kets1.7--11 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
927.CaptBill1.5--3 (i:0, k:1)2 (i: 0)-15-
928.desskit5.9--26 (i:0, k:0)2 (i: 0)-126-
929.Sunfire161.2--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)-22-
930.ridley251.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
931.wixbear4.2--9 (i:9, k:1)2 (i: 0)--9-
932.mr.gobie183.6---2 (i: 0)----
933.Arjan Haak14.911-22 (i:1, k:0)2 (i: 1)--7-
934.Jasonscarboroughont1.4--2 (i:0, k:1)2 (i: 0)-33-
935.Elfuser1.2--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)-22-
936.Fishaliciousfish1.4--6 (i:0, k:0)2 (i: 1)----
937.Zaums81.3--2 (i:1, k:0)2 (i: 0)8 (i: 0, k: 1)-3-
938.ACMEexp1.0--4 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
939.Jlister19971.0--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--2-
940.koolrambo1.2--2 (i:0, k:0)2 (i: 0)--4-
941.Mohamed Fawaz2.71-4 (i:0, k:3)2 (i: 0)--7-
942.coppernite1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
943.ZoomiesPB3.6--11 (i:3, k:4)2 (i: 0)-112-
944.Minanora161.2--3 (i:0, k:3)2 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)-3-
945.wolfnox1.3--2 (i:0, k:2)2 (i: 1)-12-
946.Catfishcommando104.1--6 (i:6, k:4)2 (i: 0)10 (i: 0, k: 1)314-
947.watersprite0.9--3 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
948.Manoah0.6---2 (i: 0)----
949.norfolkgarden1.9--13 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
950.Aled Williams7.25-8 (i:0, k:0)2 (i: 2)--4-
951.Aguabonita571.6--2 (i:2, k:2)2 (i: 1)57 (i: 0, k: 1)-2-
952.cichlidguy581.9--3 (i:3, k:0)2 (i: 0)58 (i: 1, k: 2)13-
953.Monkeh2.2--14 (i:1, k:0)2 (i: 0)----
954.marrei142.1--3 (i:2, k:3)2 (i: 2)14 (i: 0, k: 2)22-
955.myfish1.2--6 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
956.doodle2.1--15 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
957.YannickDL2.3--2 (i:0, k:2)2 (i: 0)-132-
958.Redfish1.1--5 (i:0, k:0)2 (i: 0)----
959.Casscats544.6--15 (i:3, k:15)2 (i: 0)54 (i: 5, k: 1)-19-
960.edds113.2--8 (i:5, k:8)2 (i: 0)11 (i: 0, k: 1)-8-
961.T.C. Herstel15.512-16 (i:0, k:0)2 (i: 2)--9-
962.KungFish11.9--5 (i:1, k:0)1 (i: 0)-109--
963.Iwona Palczewska94.83-9 (i:0, k:3)1 (i: 1)9 (i: 0, k: 1)-4-
964.Christophe Girardet4085.247-33 (i:13, k:0)1 (i: 0)373 (i: 0, k: 7)4163
965.Jason Scoggins5.84-11 (i:0, k:0)1 (i: 1)--2-
966.Rupert Collins808.318222 (i:0, k:0)1 (i: 0)--2386
967.Charly Eon265.25323-1 (i: 0)--59-
968.Steve Gritter22.119-17 (i:0, k:0)1 (i: 1)--9-
969.Colin Keightley5.82-17 (i:5, k:1)1 (i: 1)--6-
970.DeepFriedIctalurus1.4--11 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
971.Erlend D Bertelsen760.056--1 (i: 1)--357
972.funkyj13131.8--15 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
973.Matthew Bennallack3.53--1 (i: 0)--2-
974.madattiver1144.5--35 (i:0, k:0)1 (i: 0)114 (i: 0, k: 4)-7-
975.Moontanman0.8--5 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
976.Graham Ramsay1266.020-41 (i:6, k:0)1 (i: 0)104 (i: 8, k: 2)-42
977.plecoboy632.7--9 (i:6, k:0)1 (i: 1)63 (i: 0, k: 4)-1-
978.dr_evil_010.9--6 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
979.Helen Davis1.2--9 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
980.Jeroen van Bemmelen1.9--16 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
981.nmonks0.9--5 (i:0, k:1)1 (i: 0)--1-
982.Gerard Tranter1.91-3 (i:0, k:0)1 (i: 1)--1-
983.Apostolopoulos Konstantinos3.93-3 (i:0, k:0)1 (i: 0)--3-
984.Joren56400.5---1 (i: 1)40 (i: 0, k: 1)---
985.gem400167.6--71 (i:1, k:0)1 (i: 0)16 (i: 0, k: 2)---
986.rimbaudsarm1.0--7 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
987.bob0.6--3 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
988.Angelface230.5--2 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
989.chillired2.9--26 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
990.alexmuchtar2.6--21 (i:0, k:0)1 (i: 1)----
991.fraggle0.9--6 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
992.Simonh10.7--4 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
993.Corylover0.5--2 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
994.Dipsausje0.6--3 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
995.amcmaster0.6--3 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
996.Ben-cgn1.0--7 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
997.barksten1.1--6 (i:0, k:0)1 (i: 1)----
998.jopbgon1.1--8 (i:0, k:0)1 (i: 0)----
999.Smilingpiranha1.1--6 (i:0, k:0)1 (i: 1)----