My Stuff Right My Spotter List Right Species spotted by Yann

Down Akysidae
1.Akysis hendricksoni2018-10-04 13:35:23 
 Family total1 
Down Amphiliidae
2.Doumea typica2018-10-04 13:35:23 
 Family total1 
Down Aspredinidae
3.Bunocephalus verrucosus2018-10-04 13:35:23 
4.Pterobunocephalus dolichurus2018-10-04 13:35:23 
 Family total2 
Down Auchenipteridae
5.Auchenipterichthys coracoideus2018-10-04 13:35:23 
6.Centromochlus orca2018-10-04 13:35:23 
7.Duringlanis perugiae2018-10-04 13:35:23 
8.Entomocorus gameroi2018-10-04 13:35:23 
9.Tatia dunni2018-10-04 13:35:23 
10.Tatia gyrina2018-10-04 13:35:23 
11.Tatia strigata2018-10-04 13:35:23 
12.Trachelyichthys sp. `RIO TAPAJOS`2018-10-04 13:35:23 
 Family total8 
Down Bagridae
13.Bagroides melapterus2018-10-04 13:35:23 
14.Hyalobagrus flavus2018-10-04 13:35:23 
 Family total2 
Down Callichthyidae
15.Corydoras aurofrenatus2018-10-04 13:35:23 
16.Corydoras fulleri2018-10-04 13:35:23 
17.Corydoras narcissus2018-10-04 13:35:23 
18.Corydoras pastazensis2018-10-04 13:35:23 
19.Corydoras sp. (C042)2018-10-04 13:35:23 
20.Corydoras (lineage 5) gracilis2018-10-04 13:35:23 
21.Corydoras (lineage 6) reynoldsi2018-10-04 13:35:23 
22.Corydoras (lineage 6) sp. (C040)2018-10-04 13:35:23 
23.Corydoras (lineage 6) tukano2018-10-04 13:35:23 
24.Corydoras (lineage 7) eques2018-10-04 13:35:23 
25.Corydoras (lineage 7) zygatus2018-10-04 13:35:23 
26.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) arcuatus2018-10-04 13:35:23 
27.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) condiscipulus2018-10-04 13:35:23 
28.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) crypticus2018-10-04 13:35:23 
29.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) haraldschultzi2018-10-04 13:35:23 
30.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) robustus2018-10-04 13:35:23 
31.Corydoras (lineage 8 sub-clade 4) spectabilis2018-10-04 13:35:23 
32.Corydoras (lineage 9) armatus2018-10-04 13:35:23 
33.Corydoras (lineage 9) bondi2018-10-04 13:35:23 
34.Corydoras (lineage 9) evelynae2018-10-04 13:35:23 
35.Corydoras (lineage 9) sp. (C045)2018-10-04 13:35:23 
36.Corydoras (lineage 9) sp. (C091)2018-10-04 13:35:23 
37.Corydoras (lineage 9) sp. (C134)2018-10-04 13:35:23 
38.Corydoras (lineage 9) sp. (C136)2018-10-04 13:35:23 
39.Corydoras (lineage 9) weitzmani2018-10-04 13:35:23 
40.Megalechis picta2018-10-04 13:35:23 
41.Scleromystax lacerdai2018-10-04 13:35:23 
 Family total27 
Down Cetopsidae
42.Cetopsidium minutum2018-10-04 13:35:23 
43.Helogenes marmoratus2018-10-04 13:35:23 
 Family total2 
Down Claroteidae
44.Phyllonemus typus2018-10-04 13:35:23 
 Family total1 
Down Doradidae
45.Ossancora punctata2018-10-04 13:35:23 
46.Tenellus cristinae2018-10-04 13:35:23 
 Family total2 
Down Horabagridae
47.Pachypterus acutirostris2018-10-04 13:35:23 
 Family total1 
Down Loricariidae
48.Ancistrus sp. `PUERTO AYACUCHO`2018-10-04 13:35:23 
49.Ancistrus sp. `RIO PARAGUAY`2018-10-04 13:35:23 
50.Ancistrus sp. `RIO TOCANTINS`2018-10-04 13:35:23 
51.Ancistrus sp. `RIO UCAYALI`2018-10-04 13:35:23 
52.Ancistrus sp. (L107)2018-10-04 13:35:23 
53.Ancistrus sp. (L309)2018-10-04 13:35:23 
54.Ancistrus temminckii2018-10-04 13:35:23 
55.Baryancistrus demantoides2018-10-04 13:35:23 
56.Baryancistrus xanthellus2018-10-04 13:35:23 
57.Cteniloricaria maculata2018-10-04 13:35:23 
58.Cteniloricaria platystoma2018-10-04 13:35:23 
59.Dekeyseria picta2018-10-04 13:35:23 
60.Dekeyseria scaphirhynchus2018-10-04 13:35:23 
61.Farlowella hahni2018-10-04 13:35:23 
62.Farlowella mariaelenae2018-10-04 13:35:23 
63.Farlowella vittata2018-10-04 13:35:23 
64.Harttia fowleri2018-10-04 13:35:23 
65.Harttia guianensis2018-10-04 13:35:23 
66.Hemiancistrus medians2018-10-04 13:35:23 
67.Hemiancistrus sp. (L128)2018-10-04 13:35:23 
68.Hemiancistrus subviridis2018-10-04 13:35:23 
69.Hypancistrus contradens2018-10-04 13:35:23 
70.Hypancistrus inspector2018-10-04 13:35:23 
71.Hypancistrus sp. hybrid2018-10-04 13:35:23 
72.Hypancistrus sp. (L004)2018-10-04 13:35:23 
73.Hypancistrus sp. (L066)2018-10-04 13:35:23 
74.Hypancistrus sp. (L270)2018-10-04 13:35:23 
75.Hypancistrus sp. (L340)2018-10-04 13:35:23 
76.Hypancistrus sp. (L400)2018-10-04 13:35:23 
77.Hypostomus sp. (L360)2018-10-04 13:35:23 
78.Lasiancistrus tentaculatus2018-10-04 13:35:23 
79.Metaloricaria paucidens2018-10-04 13:35:23 
80.Nannoptopoma sp. `PERU WHITE`2018-10-04 13:35:23 
81.Neoplecostomus microps2018-10-04 13:35:23 
82.Panaqolus albomaculatus2018-10-04 13:35:23 
83.Panaqolus sp. (L206)2018-10-04 13:35:23 
84.Panaqolus sp. (L271)2018-10-04 13:35:23 
85.Panaqolus sp. (L351)2018-10-04 13:35:23 
86.Panaqolus sp. (L397)2018-10-04 13:35:23 
87.Paralithoxus planquettei2018-10-04 13:35:23 
88.Pareiorhaphis mutuca2018-10-04 13:35:23 
89.Peckoltia braueri2018-10-04 13:35:23 
90.Peckoltia brevis2018-10-04 13:35:23 
91.Peckoltia lujani2018-10-04 13:35:23 
92.Peckoltia oligospila2020-02-16 04:18:25 
93.Peckoltia oligospila2018-10-04 13:35:23 
94.Peckoltia pankimpuju2018-10-04 13:35:23 
95.Peckoltia sp. `RIO TOCANTINS`2018-10-04 13:35:23 
96.Peckoltia sp. (L055)2018-10-04 13:35:23 
97.Peckoltia sp. (L080)2018-10-04 13:35:23 
98.Pseudacanthicus sp. (L065)2018-10-04 13:35:23 
99.Pseudolithoxus dumus2018-10-04 13:35:23 
100.Pseudolithoxus kelsorum2018-10-04 13:35:23 
101.Pseudolithoxus tigris2018-10-04 13:35:23 
102.Rineloricaria teffeana2018-10-04 13:35:23 
103.Scobinancistrus cf. pariolispos2018-10-04 13:35:23 
104.Spectracanthicus murinus2018-10-04 13:35:23 
 Family total57 
Down Mochokidae
105.Microsynodontis polli2018-10-04 13:35:23 
106.Synodontis decorus2018-10-04 13:35:23 
107.Synodontis nigrita2018-10-04 13:35:23 
 Family total3 
Down Trichomycteridae
108.Trichomycterus alternatus2018-10-04 13:35:23 
 Family total1